Będą dopłaty do autobusów CNG i LNG

Piotr Złoty
źródło: Ministerstwo Energii
Dodany: 22.03.2019

 
Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT) to instrument stworzony dla wsparcia rozwoju elektromobilności, a także gazomobilności w Polsce. Jego działanie ma regulować Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego z FNT, które jest jeszcze w fazie projektu ale już po konsultacjach publicznych.

 
REKLAMA

Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju

Wsparcie dla transportu publicznego w zakresie sukcesywnego zwiększania w nim udziału pojazdów zero- i niskoemisyjnych jest jednym z głównych zadań zapisanych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego przyjętej przez rząd 14 lutego 2017 r. Późniejsze działania rządu to konkretne rozwiązania mające na celu wypełnienie tych deklaracji.

... Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego z FNT

Warto wiedzieć

Z uwagi na wyższe ceny zakupu pojazdów zero- i niskoemisyjnych Ministerstwo Energii zamierza na mocy Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu dofinansowywać zakup takich środków transportu. Ma to na celu przede wszystkim zrównanie ceny tego typu pojazdów z tymi napędzanymi olejem napędowym.

Obecnie trwają prace nad projektem Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia płynącego z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Projekt ten zakłada konkretną pomoc dla wielu działań, mających na celu rozwój transportu napędzanego alternatywnie, także z wykorzystaniem paliw metanowych (CNG i LNG).

W projekcie Rozporządzenia znajdują się także propozycje wsparcia rozwoju transportu bezemisyjnego czyli elektromobilności oraz zasilania wodorowego.

Gazomobilność prawie jak elektromobilność

Wspomaganie elektromobilności, która rozwija się bardzo dynamicznie i uznanie jej za dziedzinę najbardziej innowacyjną w kontekście rozwoju polskiej gospodarki wydaje się słusznym krokiem. Jednak wartym podkreślenia jest fakt, że w Rozporządzeniu wyraźnie zaakcentowano także wsparcie dla technologii opierającej się na paliwach metanowych, która obecnie jest znacznie bardziej dojrzałym rozwiązaniem w porównaniu np. z elektromobilnością. Co istotne, już teraz gazomobilność przynosi tak samo dobre efekty dla środowiska co elektromobilność. Szczególnie jest to dostrzegalne w dużych skupiskach miejskich.

IVECO Crossway Low Entry Natural Powerfot. CNG-LNG.plIVECO Crossway Low Entry Natural Power

Spore środki na rozwój m.in. gazomobilności

W perspektywie 10 lat z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, w ramach wsparcia zero- i niskoemisyjnego transportu na rynek może trafić nawet 6,7 mld zł. Resort energii przewiduje, że ze środków tych może skorzystać 5 różnych rodzajów odbiorców:

 • kierowcy,
 • podmioty budujące infrastrukturę,
 • transport publiczny,
 • innowacyjne firmy,
 • producenci pojazdów.

Dla nas szczególnie istotne jest to, że projekt zawiera również instrumenty wsparcia dla rozwoju rynku pojazdów niskoemisyjnych, wykorzystujących do napędu paliwa metanowe (CNG i LNG). Dotacje dla tego segmentu rynku motoryzacyjnego będą dotyczyć, nie tylko zakupu takich pojazdów, lecz także rozwoju infrastruktury do ich tankowania, wytwarzania takich pojazdów oraz badań i rozwoju rozwiązań związanych z paliwami metanowymi, w tym także pojazdów nimi napędzanych.

Obszary wsparcia przez Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

W latach 2019-2027 wsparcie w postaci dotacji z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu zasilić ma następujące obszary rozwoju zero- i niskoemisyjnych segmentów przewozów:

 1. Budowa lub rozbudowa infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu.

  Wsparciem objęto tego typu obiekty działające w aglomeracjach miejskich, uzdrowiskach i obszarach, na których ustanowione zostały formy ochrony przyrody. Maksymalna kwota wsparcia w przypadku infrastruktury do tankowania paliw metanowych i wodoru wynosi do 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem i nie może przekroczyć kwoty:

  • dla stacji CNG do 750 tys. zł,
  • dla stacji LNG do 1,2 mln zł,
  • dla stacji wodorowych do 3 mln zł.

  By zapewnić racjonalne wydatkowanie środków publicznych w zapisach Rozporządzenia podano okresy, w których objęta wsparciem infrastruktura musi być użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Okres ten wynosi 3 lata od dnia oddania do użytkowania.

  Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku budowy lub rozbudowy infrastruktury do tankowania CNG, LNG można zaliczyć:

  • koszty nabycia lub dzierżawy gruntów,
  • koszty nabycia lub wytworzenia środków trwałych,
  • koszty montażu i robót budowlanych,
  • koszty instalacji przyłączeniowej,
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
  • koszty nabycia oprogramowania i technologii IT,
  • podatki i opłaty niezbędne dla realizacji prac inwestycyjnych podczas ich trwania, inne niż akcyza i podatek VAT,
  • podatek VAT, jeśli podmiot ubiegający się o wsparcie nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku naliczonego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku VAT.
 2. Wytwarzanie sprężonego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, wykorzystywanych w transporcie.

 3. Produkcja środków transportu wykorzystujących do napędu sprężony (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu.

 4. Produkcja podzespołów do środków transportu do pojazdów gazowych (CNG i LNG).
  • Scania Interlink MD LNGfot. CNG-LNG.plScania Interlink MD LNG
   wsparcie w formie dotacji może być udzielone także na budowę lub rozbudowę zakładu bądź instalacji do wytwarzania pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi oraz podzespołów wykorzystywanych w tego typu pojazdach. Warunkiem udzielenia dotacji jest utrzymywanie wspartej z FNT inwestycji przez 5 lat od jej zakończenia oraz prowadzenie z jej wykorzystaniem działalności w takim samym okresie. Zatrudnienie powstałe w wyniku tej inwestycji musi być utrzymywane przez 5 lat od momentu powołania nowych miejsc pracy.
 5. Publiczny transport zbiorowy działający przede wszystkim w aglomeracjach miejskich, uzdrowiskach oraz na obszarach, na których ustanowione zostały formy ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, wykorzystujący m.in. sprężony (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu.

  • w przypadku autobusów CNG wsparcie w postaci dotacji może wynosić do 15% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem (cena nabycia + koszty podatku VAT jeśli podmiot ubiegający się o wsparcie nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego), nie więcej jednak niż 150 tys. zł na jeden autobus,
  • w przypadku autobusów LNG wsparcie w postaci dotacji może wynosić do 15% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem (cena nabycia + koszty podatku VAT jeśli podmiot ubiegający się o wsparcie nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego), nie więcej jednak niż 150 tys. zł na jeden autobus,
  • w przypadku autobusów wodorowych wsparcie w postaci dotacji może wynosić do 55% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem (cena nabycia + koszty podatku VAT jeśli podmiot ubiegający się o wsparcie nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego), nie więcej jednak niż 2 mln zł na jeden autobus.
 6. Opłaty portowe pobierane za cumowanie przy nabrzeżu lub przystani jednostek pływających zasilanych sprężonym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu.

  • maksymalna wartość wsparcia na dofinansowanie opłat portowych może stanowić do 80% takiej opłaty, jednak nie więcej niż 240 tys. zł na jedną jednostkę pływającą. Warunkiem ubiegania się o wsparcie opłat jest obniżenie o 80% opłat portowych dla jednostek pływających zasilanych sprężonym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu.
 7. Badania związane m.in. z wykorzystaniem sprężonego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu wykorzystywanych w transporcie lub związanych z tym nowych rozwiązań konstrukcyjnych.
  • wspierane będą badania związane z wykorzystaniem CNG lub LNG i biometanu w transporcie oraz nowe rozwiązania konstrukcyjne i wdrożenia eksploatacyjne wyników tych badań. Wsparcie na jeden projekt badawczy wynosi do 5 mln zł.
 8. Programy edukacyjne promujące wykorzystanie m.in. sprężonego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu wykorzystywanych w transporcie.
 9. Zakup nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych m.in. sprężonym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu.

  • w przypadku pojazdów napędzanych gazem ziemnym (CNG lub LNG) lub wodorem wsparciem może być objęte do 30% kosztów poniesionych na ich zakup (cena nabycia + koszty podatku VAT jeśli podmiot ubiegający się o wsparcie nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego), nie więcej jednak niż 75 tys. zł na jeden pojazd,
  • w przypadku jednostek pływających napędzanych gazem ziemnym (CNG lub LNG) lub wodorem wsparciem może być objęte do 30% kosztów poniesionych na ich zakup (cena nabycia + koszty podatku VAT jeśli podmiot ubiegający się o wsparcie nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego), nie więcej jednak niż 1 mln zł na jedną jednostkę pływającą.
 10. Działania związane z analizą i badaniem rynku m.in. sprężonego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu.

Jak widać, wszystkie te działania, dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu - mają na celu ograniczenie emisji szkodliwych składników spalin oraz CO2 przede wszystkim w segmencie transportu publicznego. Rozwój tego sektora przewozów, w założeniu, ma doprowadzić także do ograniczenia ruchu samochodów osobowych w miastach, co w sposób zasadniczy przyczyni się do poprawienia jakości powietrza i wszystkich związanych z nią aspektów (ochrona zdrowia, środowiska naturalnego czy zabytkowych elewacji budynków.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (3)Partnerzy