11 stycznia 2018 r. Sejm przyjął ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która implementuje w Polsce dyrektywę 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

 
REKLAMA

Ustawę poparło 235 posłów, 165 głosowało przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu.

Posłowie opozycji nie poparli projektu z uwagi na pośpiech przy pracach, który ich zdaniem pozostawił szereg wątpliwości co do zapisów zawartych w ustawie.

Marszałek Sejmu odpowiadając na zarzuty poinformował, że z uwagi na wdrażanie przez tę ustawę dyrektywy 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych regulaminowe terminy nie znajdują zastosowania w czasie jej procedowania. Ponadto nieuchwalenie ustawy do 1 lutego 2018 r. naraziłoby Polskę na wysokie kary ze strony UE.

Krzysztof Tchórzewski

minister energii

Głosy sprzeciwu wobec projektu, uzasadniane wyłącznie dużym tempem prac, wskazują wyraźnie, że ustawa jest dobra i niczego nie da się w niej skrytykować. Ustawa była bardzo solidnie przygotowana i należała do najdłużej konsultowanych aktów.

Ustawa faworyzuje elektromobilność jako gałąź gospodarki, która w dużym stopniu może się przyczynić do rozwoju kraju i poprawy jakości powietrza. Tworzy system zachęt ułatwiających rozwijanie tego sektora, co ma doprowadzić do powstania do 2020 r. 6 tys. standardowych punktów ładowania energią elektryczną i 400 tzw. szybkich punktów ładowania. Zgodnie z zapisami w dyrektywie 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych ustawa obejmuje także rozwój sieci stacji oferujących paliwa metanowe. Biorąc pod uwagę długość sieci bazowej TEN-T w Polsce i minimalne w odległości pomiędzy stacjami na tych drogach określone w dyrektywie należy spodziewać się, że w Polsce powstanie około 104 stacji CNG i 14 stacji LNG.

Z przedłożonego przez rząd projektu w trakcie prac sejmowych z inicjatywy Kukiz'15 wykreślono zapis o poborze opłat i ich maksymalnej wysokości za wjazd pojazdów napędzanych paliwami tradycyjnymi do tworzonych przez samorządy stref czystego transportu.

Dodatkowo w czasie prac nad ustawą do planu lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania i stacji gazu ziemnego pozostających pod jurysdykcją Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dróg sieci bazowej TEN-T dopisano punkty tankowania wodoru oraz stworzono ich definicję.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych w tej postaci trafi teraz do Senatu.


Good Przydatny artykuł (5)
Bad Mógłby być ciekawszy (1)Partnerzy