Wsparcie dla paliw alternatywnych - kolejne działania rządu

Piotr Złoty
źródło: Ministerstwo energii
Dodany: 21.09.2016

 
20 września na śniadaniu prasowym w Ministerstwie Energii zaprezentowano Pakiet na Rzecz Czystego Transportu. Jest on odpowiedzią na wyzwania sektora energii i transportu w zakresie uniezależnienia ich od importu surowców (ropy naftowej) oraz zmniejszenia kosztów zewnętrznych generowanych przez pojazdy.

 
REKLAMA

W skład Pakietu na Rzecz Czystego Transportu wchodzą: Plan Rozwoju Elektromobilności, Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz ustawa powołująca Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

Zaczynamy od działań skierowanych do aglomeracji miejskich - gdzie istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania - w kolejnych etapach proponujemy rozwiązania na poziomie całego kraju. Dzięki temu projektowi możemy wyprzedzić światowe trendy i sprawić, że Polska będzie odgrywać istotną rolę w obszarze elektromobilności. Rozwiązania opracowane przez Ministerstwo Energii mają stabilizować system energetyczny oraz pozytywnie wpływać na ochronę środowiska naturalnego i na gospodarkę kraju.

Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii

Tworzymy fundamenty pod stabilny rozwój obszaru elektromobilności w Polsce. chcemy stworzyć podmiotom zaangażowanym w rozwój tego obszaru jak najlepsze możliwości do działania i konkurencji na europejskim rynku.

Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii

Założenia Pakietu na Rzecz Czystego Transportu opierają się na doświadczeniach państw rozwiniętych. Obserwuje się w nich spadek znaczenia paliw tradycyjnych w transporcie, co w założeniu ma doprowadzić (w perspektywie 2050 r.) do znacznego zwiększenie udziału paliw alternatywnych wśród paliw używanych w sektorze przewozów. Duży nacisk w Pakiecie kładzie się na rozwój elektromobilności i paliw metanowych, które pozwalają uniezależnić polską gospodarkę od importu ropy naftowej. Podkreślono także, że w zakresie produkcji energii elektrycznej Polska jest samowystarczalna, ponieważ ma własne surowce energetyczne.

Prezentacja Pakietu na Rzecz Czystego Transportu w Ministerstwie energiifot. Ministerstwo Energii20 września 2016 r. w Ministerstwie Energii odbyło się śniadanie prasowe, na którym zaprezentowano Pakiet na Rzecz Czystego Transportu

Wszystkie elementy Pakietu na Rzecz Czystego Transportu są bardzo istotne w perspektywie rozwoju gospodarki i sukcesywnego uniezależniania jej od surowców energetycznych pochodzących z importu.

Z punktu widzenia naszego portalu na szczególną uwagę zasługują Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, które w swych założeniach uwzględniają także zastosowanie paliw metanowych w szeroko rozumianym transporcie.

Plany przewidują, że do 2020 r. w Polsce w 32 aglomeracjach zostanie zarejestrowanych 3 tys. pojazdów CNG, które będą mogły zaopatrywać się w paliwo gazowe na 72 nowo wybudowanych stacjach. Przewiduje się, że każdy z nowych obiektów będzie dysponował dwoma stanowiskami do tankowania CNG. Pięć lat później czyli w 2025 r. po polskich drogach ma poruszać się 54 tys. pojazdów CNG, a dodatkowo wzdłuż sieci dróg TEN-T (Trans-European Transport Networks) powstaną kolejne 32 stacje sprężania gazu ziemnego (CNG).

Planowany do 2025 r. wzrost liczby pojazdów zasilanych gazem ziemnymfot. Ministerstwo EnergiiPlanowany do 2025 r. wzrost liczby pojazdów zasilanych gazem ziemnym

W zakresie skroplonego gazu ziemnego (LNG) w perspektywie 2025 r. mówi się o 3 tys. pojazdów napędzanych gazem przechowywanym w tej postaci i 14 obiektach do tankowania tego paliwa położonych wzdłuż sieci bazowej TEN-T.

Dodatkowo w 4 polskich portach (Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu) od 2025 r. będą funkcjonować instalacje do bunkrowania (tankowania) statków skroplonym gazem ziemnym (LNG). W 2030 r. instalacje takie są także planowane w portach śródlądowych położonych wzdłuż sieci bazowej TEN-T.

Aby zrealizować wszystkie założenia Pakietu na Rzecz Czystego Transportu niezbędne jest wprowadzenie zmian w wielu aktach prawnych oraz stworzenie nowych przepisów.

Planuje się np. zlikwidować obowiązek przedkładania taryf do zatwierdzenia w zakresie obrotu gazem CNG i LNG. W prezentacjach Pakietu na Rzecz Czystego Transportu pojawia się także pomysł powrócenia do zerowej stawki akcyzy na gaz ziemny w postaci CNG wykorzystywany jako paliwo silnikowe. Mają być opracowane przepisy techniczno-budowlane dla stacji tankowania CNG i LNG z określeniem norm technicznych dla tego typu obiektów zgodnych z przepisami UE. Zmianie mają ulec przepisy techniczne dotyczące zbiorników CNG i LNG, które są bardzo uciążliwe dla posiadaczy samochodów napędzanych gazem ziemnym.

Planuje się także preferencje dla statków zasilanych skroplonym gazem ziemnym (LNG). Zmiany mają dotyczyć podatku tonażowego dla ekologicznych statków. Ma być także wprowadzona korzystniejsza stawka opłat rejestrowych dla jednostek napędzanych paliwami alternatywnymi.

Plany są bardzo ambitne i zgodne z założeniami polityki Unii Europejskiej. Proponowane przepisy wprowadzają narzędzia pozwalające na wdrożenie wielu dyrektyw Parlamentu Europejskiego związanych ze zwiększeniem udziału paliw alternatywnych w transporcie.


Good Przydatny artykuł (5)
Bad Mógłby być ciekawszy (1)







Partnerzy