Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Piotr Złoty
źródło: Ministerstwo energii
Dodany: 09.05.2017

 
Zaprezentowany 27 kwietnia 2017 r. projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadza w życie postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

 
REKLAMA

Dyrektywa ta nakłada na państwa UE obowiązek rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (punktów ładowania pojazdów elektrycznych, punktów tankowania gazu ziemnego w postaci CNG lub LNG i punktów bunkrowania statków LNG).

Projektowana ustawa określa warunki rozwoju i zasady rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych dla transportu, zasady ładowania pojazdów elektrycznych oraz tankowania pojazdów napędzanych gazem ziemnym (CNG i LNG), obowiązki informacyjne w zakresie paliw alternatywnych czy funkcjonowanie stref niskoemisyjnych.

fot. Ministerstwo energiiPlan rozwoju infrastruktury paliw metanowych jest rozpisany w Krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych do końca 2030 r.

Ustawa ta ma w założeniu stworzyć warunki regulacyjne i system zachęt pozwalających osiągnięć cele dyrektywy 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych zakłada utworzenie do końca grudnia 2025 r. w portach morskich odpowiedniej liczby punktów tankowania LNG, co ma umożliwić poruszanie się jednostek żeglugi morskiej napędzanych LNG po całej sieci bazowej TEN-T.

W sektorze transportu drogowego projekt ustawy zakłada do końca 2025 r. powstanie odpowiedniej liczby publicznie dostępnych punktów tankowania LNG (przynajmniej w istniejącej sieci bazowej TEN-T) tak, aby zapewnić możliwość poruszania się pojazdów ciężarowych napędzanych skroplonym gazem ziemnym w granicach UE.

W myśl projektu ustawy do 31 grudnia 2020 r. ma powstać odpowiednia liczba publicznie dostępnych punktów tankowania CNG, umożliwiających poruszanie się pojazdów napędzanych tym paliwem w granicach aglomeracji miejskich i podmiejskich i na innych gęsto zaludnionych obszarach. Program ten ma obejmować wyłącznie gminy, w których liczba mieszkańców wynosi co najmniej 100 tys., i w której jest zarejestrowanych co najmniej 60 tys. pojazdów i na 1000 mieszkańców przypada 400 samochodów.

Z kolei do końca 2025 r. ma powstać odpowiednia liczba ogólnodostępnych stacji CNG (przynajmniej w istniejącej sieci bazowej TEN-T) aby zapewnić możliwość poruszania się pojazdów napędzanych CNG w całej UE.

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, który realizuje swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ma wskazać miejsca lokalizacji punktów tankowania CNG i LNG. Rozwój infrastruktury do tankowania CNG jest uzależniony od dostępności bądź parametrów gazowych sieci dystrybucyjnych, co wymaga konsultacji z ich operatorami.

Połączenie informacji zarządcy dróg z informacjami podmiotów zarządzających siecią dystrybucyjną i publikacja przygotowanych na ich podstawie planów rozwoju sieci stacji na stronie internetowej GDDKiA umożliwi dostęp do nich wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Planowany wzrost liczby pojazdów CNG i LNG w Polscefot. Ministerstwo energiiPlanowany wzrost liczby pojazdów CNG i LNG w Krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych jest bezpośrednio powiązany z rozwojem liczby stacji oferujących paliwa metanowe

Jeden z projektowanych artykułów ustawy dotyczy realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego publicznego transportu zbiorowego. Uwzględnia on ich możliwości ekonomiczne. W związku z tym obowiązek wykorzystania pojazdów elektrycznych nie będzie obowiązkiem bezwzględnym, choć co trzy lata będzie wymagana analiza kosztów i korzyści ich wykorzystywania uzgadniana z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz konsultowana wśród obywateli. Jeśli okaże się, że używanie autobusów elektrycznych nie wykazuje korzyści gmina nie będzie musiała użytkować takich pojazdów.

Projekt ustawy pozwala gminom (nie jest to obligatoryjne) tworzyć strefy zeroemisyjnego transportu, co w założeniu ma wpłynąć na spadek emisji szkodliwych składników spalin, szczególnie w centrach miast. W strefie zeroemisyjnego transportu będą mogły poruszać się tylko pojazdy elektryczne, natomiast w przypadku pojazdów z napędem spalinowo-elektrycznym będzie można wykorzystywać tylko napęd elektryczny. Z zakazu wjazdu pojazdów spalinowych będą zwolnione służby (bezpieczeństwa i ratownicze) oraz oczywiście mieszkańcy. Możliwe będzie także zwolnienie z zakazu pojazdów komunikacji miejskiej ponieważ przy obecnym rozwoju technologii nie zawsze będzie możliwe i celowe wykorzystywanie pojazdów elektrycznych.

Co ważne rada gminy będzie mogła stosować wyłączenia w ograniczeniu dostępu do strefy zeroemisyjnej dla pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi (np. paliwami gazowymi). Wyłączenie to ma zapewnić dostęp do stref zeroemisyjnych pojazdom ciężarowym napędzanym paliwami alternatywnymi, realizującym np. zaopatrzenie.

Strefy zeroemisyjnego transportu będą dostępne dla pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi (innymi niż energia elektryczna) tylko po uiszczeniu opłaty za wjazd, której wysokość i sposób poboru będą ustalać rady gmin.

Jak widać projekt jednoznacznie faworyzuje elektromobilność i pojazdy bezemisyjne, choć dużo uwagi poświęcono także paliwom metanowym i umożliwiającej ich zatankowanie infrastrukturze.

Bardzo ważne jest także to, że projekt ustawy wprowadza definicje paliw alternatywnych. W myśl ustawy są nimi energia elektryczna i paliwa gazowe (LPG i paliwa metanowe - CNG i LNG).

Ustawa określa ramy prawne, które powinny wpłynąć na rozwój infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych i tankowania paliw metanowych (CNG i LNG) nie tylko w transporcie lądowym ale także w zakresie przewozów morskich i śródlądowych. Pozwoli to na szersze wykorzystanie paliw alternatywnych, co w założeniu ma zmniejszyć zależność transportu od paliw węglowodorowych i poprawić jakość powietrza w miastach.


Good Przydatny artykuł (3)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy