NFOŚiGW a Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

Piotr Złoty
źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dodany: 13.06.2018

 
Na początku czerwca 2018 r. sejm uchwalił ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Powołuje ona Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT), który będzie m.in. wspierał finansowo rozwój infrastruktury do tankowania gazu ziemnego, biopaliw ciekłych i innych paliw alternatywnych oraz do ładowania pojazdów elektrycznych.

 
REKLAMA

Z zapisów ustawy wynika, że środki z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu otrzyma Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego zadaniem będzie finansowanie projektów wymienione w Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce, Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych oraz ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (także paliwach metanowych CNG i LNG).

W związku z tym zapytaliśmy rzecznika prasowego NFOŚiGW o Sławomira Kmiecika o przygotowania do obsługi Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Sławomir Kmiecik

rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT) i zasady jego działania są określone Ustawie o zmianie Ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
Stosownie do zapisów wyżej wymienionej ustawy, Dysponentem FNT jest minister właściwy ds. energii; natomiast zarządzanie Funduszem zostanie powierzone Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do zadań NFOŚiGW będzie należało: przeprowadzanie postępowania w zakresie wyboru projektów do wsparcia w trybie konkursowym i pozakonkursowym; rekomendowanie dysponentowi Funduszu projektów wybranych do udzielenia wsparcia; zawieranie umów o wsparcie oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających z tych umów (z wyłączeniem umów określonych w ustawie dla Dysponenta Funduszu) oraz przekazywanie w imieniu dysponenta Funduszu, na podstawie odrębnego upoważnienia, wolnych środków Funduszu w zarządzanie zgodnie z przepisami o finansach publicznych; dokonywanie wypłat wsparcia oraz monitorowanie i kontrolowanie sposobu jego wykorzystania; przygotowanie i przedłożenie dysponentowi Funduszu projektu rocznego planu finansowego Funduszu; przygotowanie i przedłożenie dysponentowi Funduszu sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu; prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie zadań realizowanych przez Fundusz.

Rzecznik NFOŚiGW odniósł się także do szczegółowych zasad współpracy w Ministerstwem Energii jako Dysponentem Funduszu. Przedstawił także wynikające z przepisów zadania, których realizacją będzie zajmował się NFOŚiGW.

Sławomir Kmiecik

rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt ustawy wskazuje, że szczegółowe zasady współpracy NFOŚiGW oraz Dysponenta Funduszu w zakresie zarządzania Funduszem określi umowa. Dokument taki - w sprawie szczegółowych zasad współpracy w zakresie zarządzania Funduszem Niskoemisyjnego Transportu - został już przygotowany; zostanie niezwłocznie podpisany po wejściu w życie delegacji ustawowych w tym obszarze.
Projekt umowy pomiędzy Ministerstwem Energii a NFOŚiGW określa m.in. zasady przeprowadzanie postępowania w zakresie wyboru projektów do wsparcia w trybie konkursowym albo pozakonkursowym (Komisja Oceny Projektów, Zasady ogłaszania naborów konkursowych i pozakonkursowych, zasady postępowania w zakresie wyboru projektów, Zasady zawierania umów o udzielenie wsparcia oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających z tych umów, z wyjątkiem umów zastrzeżonych dla dysponenta FNT, (zasady dysponowania środkami FNT, płatności i monitorowanie), Zasady prowadzenia działalności kontrolnej i audytów, Zasady działalności promocyjnej i informacyjnej.

W końcowej wypowiedzi przedstawiciel NFOŚiGW wskazał, że Fundusz ma duże doświadczenie w obsłudze tego typu projektów, a jego struktura może być elastycznie dostosowana się do wymagań ustawy.

Sławomir Kmiecik

rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NFOŚiGW ma doświadczenie (jako operator i zarządzający różnymi funduszami) i jest gotowy do wprowadzenia zmian kadrowo-organizacyjnych dla zapewnienia prawidłowego i zgodnego z zapisami powołanej wyżej Ustawy funkcjonowania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, który będzie pełnił istotną rolę w realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.


Good Przydatny artykuł (2)
Bad Mógłby być ciekawszy (2)Partnerzy