16 listopada 2017 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Obecnie projekt jest przedmiotem prac legislacyjnych w Komisji Prawniczej Rządowego Centrum Legislacji i zostanie przedłożony pod obrady Urzędu Rady Ministrów.

 
REKLAMA

Projekt jest w znacznej części implementacją do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych ma wejść w życie na początku 2018 r. (w zależności od natężenia prac w sejmie). Zapisy tego aktu prawnego określają zasady działania podmiotów na rynku paliw alternatywnych, regulacje w zakresie informowania konsumentów oraz zawiera upoważnienia do wydania przepisów technicznych dla tej infrastruktury.

Obecny kształt projektu różni się od ustawy zaprezentowanej 27 kwietnia 2017 r. Uwzględniono w nim szereg poprawek zgłoszonych w czasie szeroko zakrojonego procesu jego konsultacji.

AUTOSAN SANCITY  12 LF CNGfot. AUTOSANAUTOSAN SANCITY 12 LF CNG

W miejsce stref zeroemisyjnych, w których w myśl pierwotnego projektu miały poruszać się wyłącznie pojazdy elektryczne wprowadzono możliwość tworzenia przez gminy stref czystego transportu, które zgodnie z założeniem Ministerstwa Energii mają powodować spadek emisji szkodliwych szkodliwych składników spalin szczególnie w centrach miast.

W takich strefach będą mogły poruszać się tylko pojazdy napędzane niektórymi paliwami alternatywnymi (energią elektryczną, wodorem, sprężonym gazem ziemnym - CNG lub skroplonym gazem ziemnym - LNG). Mieszkańcy stref czystego transportu będą mogli poruszać się po nich posiadanymi pojazdami, bez względu na rodzaj napędu i stosowanego paliwa. Zdaniem Ministerstwa zobowiązywania mieszkańców stref czystego transportu do wymiany pojazdów byłoby zbyt daleką ingerencją w prawo własności.

Ustawa wprowadza w życie narzędzia, które posłużą jako wsparcie dla rozwoju transportu elektrycznego oraz opartego o paliwa metanowe (gaz ziemny w postaci CNG i LNG). Narzędzia te wymuszą zmiany w odpowiednich aktach prawnych:

  • w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - prawo energetyczne regulującej obrót energią elektryczną i gazem ziemnym,
  • w ustawach podatkowych (m.in. w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym i ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych),
  • w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym,
  • w przepisach techniczno-budowalnych i o dozorze technicznym.

Implementacji dyrektywy 2014/94/UE służy również dokument rządowy - Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Dokument ten określa cele w zakresie rozwoju rynku paliw alternatywnych i instrumenty niezbędne do osiągnięcia tych celów.

Stacja LNG w PGK Śremfot. CNG-LNG.plStacja LNG w PGK Śrem

Finansowanie projektu planowane jest z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT), który w ramach ustawy o biokomponentach i biopaliwach przeszedł już przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Fundusz ma być finansowym ramieniem wspierającym elekromobilność i gazomobilność do 2028 r. Środki finansowe Funduszu będą pochodziły głównie z podatku akcyzowego. Będą one przeznaczane m.in. na wsparcie budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) i wodoru. Dodatkowo wsparcie będzie przeznaczane na transport publiczny w aglomeracjach miejskich, obszarach gęsto zaludnionych, w uzdrowiskach, na obszarach chroniących środowisko naturalne, wykorzystujący biopaliwa ciekłe i inne paliwa odnawialne, sprężony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG), wodór lub energię elektryczną. Wspierane będą także zakupy nowych pojazdów i statków zasilanych biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem ziemnym (LNG), wodorem lub napędzanych energią elektryczną oraz programy edukacyjne promujące te nośniki energii w transporcie.

Michał Kurtyka

wiceminister energii

Ta ustawa to jest rodzaj konstytucji dla nowego obszaru rynkowego jaki się wyłania czyli mobilności opartej już nie o ropę, a o paliwa alternatywne.

Do 2020 r. oprócz infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych (6 tys. punktów wolnego i 400 szybkiego ładowania) w Polsce mają powstać 104 stacje CNG (koszt 156 mln zł) i 14 stacji LNG (koszt 33 mln zł).

Budowa sieci stacji oferujących paliwa metanowe będzie miała charakter nakazowo-administracyjny ponieważ z uwagi specyfikę rynku gazu ziemnego wykorzystywanego w transporcie liczba pojazdów napędzanych gazem ziemnym jest niewielka. To z kolei przekłada się na niewielkie zainteresowanie inwestorów budową odpowiedniej infrastruktury, a ta jest niezbędna dla rozwoju rynku paliw alternatywnych.

Wykorzystanie gazu ziemnego w transporcie jest szczególnie widoczne w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej i firmach komunalnych. Nie zmienia to jednak faktu, że liczba firm użytkujących pojazdy gazowe nie jest duża. Stworzenie sieci stacji tankowania dla paliw metanowych jest zatem jednym z najważniejszych działań mających na celu rozwój w Polsce transportu wykorzystującego gaz ziemny jako paliwo silnikowe. Sieć stacji ma z czasem być bodźcem dla innych podmiotów gospodarczych w kierunku przestawiania flot pojazdów na ekologiczne samochody napędzane gazem ziemnym.

Tankowanie LNGfot. CNG-LNG.plTankowanie LNG

Infrastruktura paliw alternatywnych, także CNG i LNG będzie zewidencjonowana w specjalnej bazie, która będzie działać w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego. W Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych znajdą się aktualne ceny alternatywnych nośników energii i adresy punktów ładowania energią elektryczną i tankowania paliwami metanowymi (CNG i LNG).

Baza ta posłuży użytkownikom pojazdów elektrycznych i napędzanych gazem ziemnym jako źródło uzyskiwania informacji ułatwiających korzystanie z pojazdów elektrycznych i gazowych. Stworzenie bazy zostanie sfinansowane z budżetu państwa. Szacowany koszt jej powstania to około 3,8 mln zł.

Rejestr będzie podstawą do budowania platform informacyjnych, które pozwolą użytkownikom pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi uzyskać informacje o położeniu punktów tankowania CNG lub LNG oraz punktów ładowania, cenach paliw alternatywnych oraz aktualnej dostępności, czyli w przypadku samochodów elektrycznych możliwości naładowania pojazdu.

Projektowana ustawa tworzy system zachęt pozwalających osiągnąć cele dyrektywy 2014/94/UE. Określa warunki rozwoju i zasady rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych w tym do tankowania pojazdów gazem ziemnym, obowiązki informacyjne w zakresie paliw alternatywnych i tworzy zasady funkcjonowania stref niskoemisyjnych. Ma być impulsem do budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania paliw alternatywnych (CNG i LNG), a pojawiające się w niej odnośniki odnośnie zmian w ustawie o podatku akcyzowym spowodują zwolnienie z akcyzy pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorem oraz stanowią kolejny sygnał o planowanej zerowej stawce akcyzy dla CNG.


Good Przydatny artykuł (2)
Bad Mógłby być ciekawszy (1)Partnerzy