PGNiG: 42 mld zł przychodów i 1,37 mld zł zysku

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 12.03.2020
Informacja producenta

 
W 2019 roku Grupa Kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 42,02 mld zł, czyli o 2% więcej niż rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 5,5 mld zł, a zysk netto 1,37 mld zł.

 
REKLAMA

Jerzy Kwieciński

Prezes Zarządu PGNiG

W minionym roku sprzedaliśmy ogółem o około 6% więcej gazu i to mimo wyższych temperatur w I i IV kwartale 2019 roku, lecz z drugiej strony nadpodaż LNG miała i ma cały czas wpływ na niskie ceny surowca na światowych rynkach. Na Towarowej Giełdzie Energii gaz był średniorocznie aż o 35% tańszy niż rok wcześniej, co istotnie wpłynęło na poziom przychodów z jego sprzedaży. Wszyscy uczestnicy na globalnym rynku gazu zmagają się obecnie z wyzwaniem niskich cen surowca. Nie należy jednak zapominać, że wciąż znacząco rośnie popyt na to paliwo, co potwierdzają światowe prognozy. W tych okolicznościach konsekwentnie i dynamicznie rozwijamy dywersyfikację importu gazu ziemnego, zapewniając w ten sposób Polsce bezpieczeństwo energetyczne. W 2019 roku sprowadziliśmy do Polski ponad 27% więcej LNG niż rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży w segmencie Obrót i Magazynowanie wzrosły o 5% do 33,25 mld zł. Rok 2019 przyniósł wyraźną zmianę w strukturze importu. Udział gazu ziemnego sprowadzanego z Rosji spadł z 67 do 60%. Wzrósł natomiast udział LNG – z 20 do 23%. W 2019 roku PGNiG odebrało 31 ładunków skroplonego gazu ziemnego w ramach kontraktów długo-, średnio- i krótkoterminowych (spot), natomiast w 2018 roku miały miejsce 23 dostawy LNG do Polski. Wolumen importu skroplonego gazu wzrósł z 2,71 mld m³ w 2018 roku do 3,43 mld m³ w 2019 roku. W obrocie detalicznym w 2019 roku baza odbiorców paliwa gazowego wzrosła o ok. 67 tys. do 6,95 mln. Spółka PGNiG Obrót Detaliczny sprzedała odbiorcom końcowym 7,59 mld m³ gazu ziemnego, o około 100 mln m³ więcej niż w roku 2018.

W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie niższe przychody ze sprzedaży ropy naftowej i kondensatu miały związek z niższymi cenami surowca, ale także z mniejszym o 10% wolumenem wydobycia ropy naftowej w Grupie Kapitałowej. Wskutek niższych cen gazu na TGE niższe o ok. 1,45 mld zł były przychody ze sprzedaży gazu ziemnego w segmencie.

Łączny wolumen sprzedaży gazu poza Grupę Kapitałową wzrósł o 6% r/r i wyniósł 30,70 mld m³.

Przychody z usługi dystrybucyjnej spadły o 5% r/r do 4,21 mld zł przy mniejszym o 2% r/r wolumenie dystrybuowanego paliwa gazowego. Od 15 lutego 2019 roku obowiązuje stawka taryfy dystrybucyjnej niższa o 5% w stosunku do taryfy z 2018 roku.

Segment Wytwarzanie zanotował stabilne przychody ze sprzedaży ciepła na poziomie około 1,33 mld zł (więcej o 1% r/r) przy wyższych średnich temperaturach i nieznacznie niższej sprzedaży (mniej o 3% r/r). Wyraźnie, bo  o 24% r/r, wzrosły przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z własnych źródeł wytwarzania przy stabilnym wolumenie sprzedaży na poziomie 3,95 TWh (mniej o 0,5% r/r). Łączne przychody ze sprzedaży w tym segmencie wzrosły o 7% do 2,57 mld zł.

Na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG wpływ miało również zawiązanie odpisów na rzeczowy majątek trwały w IV kwartale 2019 roku – przede wszystkich w segmentach Poszukiwanie i Wydobycie (na poziomie 212 mln zł) oraz Obrót i Magazynowanie (na poziomie 339 mln zł), a także odpisu związanego z aktualizacją wartości pakietu udziałów w Polskiej Grupie Górniczej na kwotę około 272 mln zł.

Najważniejsze wydarzenia 2019 roku:


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)







Partnerzy