Fundusz Niskoemisyjnego Transportu zlikwidowany

Kancelaria Prezydenta RP
źródło: Kancelaria Prezydenta RP
Dodany: 27.08.2020
Informacja producenta

 
Dnia 25 sierpnia 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która likwiduje Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT).

 

Na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w "Informacji w sprawie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw"czytamy:

"Celem ustawy jest likwidacja Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT), będącego państwowym funduszem celowym, oraz utworzenie w jego miejsce nowego zobowiązania wieloletniego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), określonego w art. 401c ust. 9c ustawy – Prawo ochrony środowiska (zobowiązania wieloletniego FNT). Rozwiązanie to ma przyspieszyć finansowanie ze środków publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego oraz korespondować z zakresem działania NFOŚiGW jako instytucji ochrony środowiska, do której zadań należy finansowanie ochrony środowiska.

Ustawa wprowadza zmiany m. in. w ustawach:

  1. o podatku dochodowym od osób fizycznych - zmiana ma na celu uchylenie przepisu przewidującego zwolnienie od podatku dochodowego świadczeń, w szczególności dotacji oraz kwot umorzonych pożyczek, otrzymanych ze środków FNT. Zwolnienie będzie obowiązywało od świadczenia, w szczególności dotacji oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymanych ze środków NFOŚiGW,
  2. o podatku dochodowym od osób prawnych - zmiana ma na celu objęcie zwolnieniem z opodatkowania podatkiem CIT dofinansowania udzielanego w formie bezzwrotnej ze środków NFOŚiGW w ramach zobowiązania wieloletniego FNT. Rozwiązanie to odpowiada obecnemu zwolnieniu z opodatkowania podatkiem CIT wsparcia ze środków FNT,
  3. Prawo energetyczne - zmiana ma na celu ujęcie dotychczasowego przychodu FNT w postaci środków pochodzących od operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, jako przychodu zobowiązania wieloletniego FNT,
  4. Prawo ochrony środowiska - zmiany mają na celu:
  1. ujęcie opłaty emisyjnej, dotychczasowego przychodu FNT, jako przychodu zobowiązania wieloletniego FNT;
  2. zniesienie roli NFOŚiGW, jako zarządzającego przekształcanym FNT;
  3. usytuowanie wpływów z tytułu opłaty zastępczej i środków przekazywanych przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, jako źródeł przychodów zobowiązania wieloletniego FNT;
  4. rozstrzygnięcie o przeznaczeniu środków NFOŚIGW na przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie lub uniknięcie szkodliwej emisji substancji gazowych, stałych lub ciekłych powodujących zanieczyszczenie powietrza.

Uchwalone przepisy zakładają nałożenie na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast obowiązku wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o dofinansowanie, w szczególności w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, potwierdzających przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

Wydawanie zaświadczenia będzie opierało na przyjętych przepisach, a także poprzez odesłanie, na przepisach już istniejących, w szczególności ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r., z wyjątkiem:

  1. art. 7 i art. 16, które wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia;
  2. art. 10 i art. 11, które wchodzą w życie z dniem 30 września 2020 r."

Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy
Ustawienia plików cookie