Zielone światło dla CNG i LNG w ustawie o...


 
Dobre wieści dla samorządów zobowiązanych do realizacji celów wyznaczonych przez ustawę o elektromobilności, która wprowadza w Polsce postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

 
REKLAMA
Tankowanie LNGfot. CNG-LNG.plZmiany w ustawie o elektromobilności mogą pomóc w realizacji jej postanowień i zwiększyć liczbę pojazdów gazowych w firmach wykonujących zadania publiczne

Zmiany w ustawie o elektromobilności

12 grudnia 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 9 listopada o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Jednym z aktów prawnych, w których dokonano zmian była ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. Zawierała ona drobną, lecz z punktu widzenia samorządów, istotną nieścisłość, uniemożliwiającą planowanie rozbudowy flot pojazdów użytkowych realizujących zadania publiczne. Jak wiadomo, często są one wykonywane przez firmy samorządowe lub te, w których samorządy posiadają udziały.

Sprzeczności w artykułach dotyczących pojazdów gazowych

W art 35 ust. 2 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych dla jednostek samorządu terytorialnego z wyłączeniem gmin i powiatów, w których liczba mieszkańców nie przekracza 50 tys. zapisano obowiązek wykonywania lub zlecania zadań publicznych (z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego) firmom, w których taborze znajduje się minimum 30% pojazdów elektrycznych lub pojazdów zasilanych gazem ziemnym.

2. Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50000:
1) wykonuje  zadanie  publiczne,  z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, przy wykorzystaniu co najmniej 30% pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym lub
2) zleca wykonywanie zadania publicznego, z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, podmiotowi, którego co
najmniej 30% floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania stanowią pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane gazem ziemnym.

Natomiast w art. 68 ust. 3, w którym zapisano harmonogram dojścia do wskazanego w art 35 ust. 2 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 30-procentowego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów zasilanych gazem ziemnym w realizacji zadań publicznych, te ostatnie - gazowe - pominięto.

3.Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art.35 ust.2, od dnia 1 stycznia 2020r., wykonuje zadanie lub zleca wykonywanie zadania publicznego podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu tego zadania wynosi 10%.

Gazowe Renault D Wide w barwach PGK Śremfot. CNG-LNG.plRenault D Wide CNG w barwach PGK Śrem

Sytuacja wyglądała zatem w ten sposób, że samorządy miały dążyć do zapewnienia 30-procentowego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów zasilanych gazem ziemnym, czyli w praktyce mogły mieć 30% udziału pojazdów gazowych w taborze firm wykonujących zadania publiczne.

W etapie przejściowym, od 1 stycznia 2020 r., zadania te należało powierzać podmiotom, w których 10% taboru to (uwaga!) pojazdy elektryczne. Czyli w okresie od 2020 do 2028 r., gdyby firma kupowała tylko pojazdy gazowe, osiągnęłaby jedynie 20-procentowy ich udział, choć zapis z art 35 ust. 2 dopuszcza 30%.

Tę sprzeczność sygnalizowały wielokrotnie różne środowiska, związane przede wszystkim z samorządami i firmami z nimi współpracującymi, których zapisy tych artykułów bezpośrednio dotyczą.

Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Energii i ich uzasadnienie

W dokumentach sejmowych w uzasadnieniach zaproponowanych przez Ministerstwo Energii zmian w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych czytamy:

Celowe jest więc uspójnienie obu przepisów i umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego spełnienie określonego poziomu pojazdów wykorzystywanych przy realizacji zadań publicznych także w okresie przejściowym również pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Tym bardziej, że ostatecznym celem art. 35 ust. 2 jest zapewnienie, aby przy realizacji zadań publicznych wykorzystywane było co najmniej 30% pojazdów elektrycznych bądź napędzanych gazem ziemnym.
W tym celu należy określić, że cel 10% pojazdów, o którym mowa w art. 68 ust 3, obejmuje swoim zakresem również pojazdy napędzane gazem ziemnym.


W dalszym ciągu uzasadnienia Ministerstwo Energii podkreśla, że wprowadzane zmiany są m.in. wynikiem sygnałów jakie docierały do resortu z różnych kręgów.

Należy podkreślić, że Ministerstwo Energii otrzymywało informacje od jednostek samorządu terytorialnego dotyczące problemów z zapewnieniem realizacji, od dnia 1 stycznia 2020 r.,10% udziału pojazdów elektrycznych we flocie pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych (brak dostępnego na rynku specjalistycznego sprzętu napędzanego energią elektryczną np. śmieciarek). Przedmiotowa zmiana spowoduje usunięcie wszelkich wątpliwości związanych z brakiem możliwości terminowej realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych im przypisanych.


W myśl wszystkich tych uzasadnień art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych ostatecznie otrzymał następujące brzmienie:

3. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia 2020 r., wykonuje lub zleca wykonywanie zadania publicznego podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.

Szybkie tempo wprowadzenia Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych generowało krytykę z wielu stron. Ale co istotne, niewdrożenie jej skutkowałoby karami nałożonymi przez UE za brak implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Tempo wprowadzania miało z pewnością wpływ na brak spójności omawianych artykułów tego aktu prawnego. Udało się je jednak poprawić z czego zadowoleni są samorządowcy i z pewnością dostawcy pojazdów zasilanych paliwami gazowymi oraz firmy dostarczające do nich paliwo czyli gaz ziemny.


Good Przydatny artykuł (3)
Bad Mógłby być ciekawszy (2)Partnerzy