Konferencja IGG w Ożarowie Mazowieckim

Adam Cymer
źródło: Izba Gospodarcza Gazownictwa, Przegląd Gazowniczy
Dodany: 30.10.2018
Informacja producenta

 
Artur Zawartko, wiceprezes Izby Gospodarczej Gazownictwa (IGG) otwierając konferencję "Reforma procesu inwestycyjno-budowlanego. Kierunki zmian" zorganizowaną przez IGG w dniach 25-26 października 2018 r. podkreślił, iż samorząd gospodarczy sektora gazowniczego od lat podejmuje działania na rzecz zmiany regulacji prawnych dla inwestycji liniowych celu publicznego, kluczowych dla rozwoju infrastruktury sieciowej, gazowej i elektroenergetycznej i taka właśnie, wieloaspektowa analiza sytuacji na rynku inwestycji liniowych, będzie tematem konferencji.

 

Otwarcie konferencji "Reforma procesu inwestycyjno-budowlanego. Kierunki zmian"

Paweł Pikus, wicedyrektor Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii, otwierając konferencję podkreślił, że rozpoczynająca się dyskusja na temat reformy procesu inwestycyjno-budowlanego pomiędzy administracją rządową a samorządem gospodarczym sektora gazowniczego stwarza nadzieję na wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie regulacyjnym prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pierwsze spotkanie członków zespołu doradczego do przygotowania założeń tych reform, powołanego przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju, z przedstawicielami Izby Gospodarczej Gazownictwa (IGG), przybliżyło obszary tematyczne wymagające zmian, omówiono możliwe kierunki zmian i ustalono, że do końca 2018 r. powstaną projekty ustaw wdrażających reformę.

Artur Zawartko, wiceprezes Izby Gospodarczej Gazownictwa i wiceprezes GAZ-SYSTEM SAfot. Izba Gospodarcza GazownictwaArtur Zawartko, wiceprezes Izby Gospodarczej Gazownictwa i wiceprezes GAZ-SYSTEM SA

Prawo zamówień publicznych

Pierwszy blok tematyczny poświęcony był prawu zamówień publicznych. Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznych, przedstawił główne założenia nowej koncepcji prawa zamówień publicznych, która ma być przedstawiona już jeszcze w tym roku. Podkreślił, że prace nad projektem bardzo poważnie traktują wyniki szerokich konsultacji prowadzonych latem 2018 roku, szczególnie w kwestiach odformalizowania procedur przetargowych, budowy dobrych relacji inwestor-wykonawca, a także misji Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie wypracowania wzorów dobrych praktyk.

Radcy prawni Adam Wawrzynowicz oraz Katarzyna Dziąć skoncentrowali swoje prezentacje na wiodących wątkach nowej koncepcji prawa zamówień publicznych – nowych obligach w umowach o zamówienia publiczne oraz bliższych relacjach zamawiającego i wykonawcy.

Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Jan Styliński omówił nowe rozwiązania w zakresie dialogu konkurencyjnego i konsultacji rynkowych podkreślając, że dialog konkurencyjny można zastosować przy zdecydowanej większości zamówień na roboty budowlane lub usługi przy skomplikowanej infrastrukturze.

Likwidacja barier inwestycyjnych

Druga sesja poświęcona była tematowi "Likwidacji barier inwestycyjnych". Jako pierwsi wystąpili: Marcin Warchoł, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Tomasz Darkowski, dyrektor Departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości, którzy przedstawili założenia nowych rozwiązań prawnych w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w Polsce, w kierunku podniesienia efektywności tych procedur, poszerzenia podstaw odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz uregulowania kwestii proceduralnych. Nowe regulacje przyczynią się do rozpowszechnienia "ładu korporacyjnego", zwalczania nieuczciwej konkurencji i obniżenia ryzyka i kosztów inwestycyjnych.

Problemy inwestorów

Marcin Laskowski, Dyrektor w Agencji Promocji Inwestycji opisał praktyczne problemy inwestorów związane z bardzo skomplikowanymi procedurami i systemem funkcjonowania mechanizmów uzgodnień i pozwoleń prowadzących do uzyskania pozwolenia na budowę. Marcin Tadeusiak, prezes firmy JT SA, wykonawca na wielu budowach inwestycji liniowych, szeroko przedstawił sytuację małych i średnich firm pracujących na rzecz inwestycji liniowych i podkreślił, że MSP powinny być pozycjonowane stabilnością, dopiero średnie i duże firmy optymalizacją i efektywnością.

Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznychfot. Izba Gospodarcza GazownictwaHubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Kolejnymi mówcami byli przedstawiciele inwestorów na rynku gazowniczym. Anna Bednarek, dyrektor Pionu Zakupów w GAZ-SYSTEM SA omówiła precyzyjnie działania podejmowane przez jej firmę na rzecz likwidacji barier w relacjach inwestor-wykonawca wskazując, że podstawą jest wypracowana strategia kontraktowania, która stawia na dialog techniczny, dialog konkurencyjny, indywidualne spotkania z dostawcami oraz systemy motywacyjne dla dostawców.

Kluczowe bariery procesu inwestycyjnego z punktu widzenia inwestora przedstawił Marian Żołyniak, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Zaliczył do nich przede wszystkim brak zasad uwzględniania inwestycji liniowych w planowaniu przestrzennym, problem z pozyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości, brak rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnych, długość trwania procedur odwoławczych od decyzji i podkreślił, że skutkuje to zwiększeniem kosztów realizacji projektów, a nawet zaniechaniem lub odłożeniem kluczowych decyzji inwestycyjnych w czasie.

Kierunki zmian w regulacjach procesu inwestycyjno-budowlanego

Kierunki koniecznych zmian w regulacjach procesu inwestycyjno-budowlanego z punktu widzenia samorządu gospodarczego omówił Adam Cymer, redaktor naczelny "Przeglądu Gazowniczego". Podkreślił znaczenie działań Izby Gospodarczej Gazownictwa na rzecz doskonalenia instrumentów regulacyjnych, bo nawet cząstkowe efekty są ważne, ale poważne zagrożenie spowolnieniem realizacji inwestycji liniowych celu publicznego sprawia, że konieczne jest podjęcie prac nad systemowymi zmianami w zasadniczych regulacjach ustawowych.

Marcin Warchoł, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwościfot. Izba Gospodarcza GazownictwaMarcin Warchoł,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Program "Czyste Powietrze"

Trzecia sesja poświęcona była programowi "Czyste powietrze". Pierwszy zabrał głos Przemysław Hofman, dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Dokonał bardzo obszernej prezentacji programu, ścieżek dochodzenia do kolejnych etapów realizacji i opisał mechanizmy i zakres wsparcia dla beneficjentów programu.

Kolejnej prezentacji dokonał prof. Stanisław Tokarski z AGH w Krakowie. Nawiązując do wypowiedzi Przemysława Hofmana zwrócił uwagę, że konieczne jest dopracowanie programu we współpracy z samorządami, bo to w gminach powinny być dokonane analizy, jakie nośniki energii mogą  być zastosowane i w jakim zakresie. Postulował o ustanowienie Krajowego Planu Likwidacji Niskiej Emisji, którego głównymi funkcjami będzie przyjęcie standardów organizacyjnych i nadanie instrumentarium prawnego prowadzonym działaniom, a także koordynacja działań podejmowanych przez samorządy. Wskazał na konieczność zakazu stosowania palenisk na paliwa stałe w nowych domach, a także stworzenie taryfy antysmogowej jako instrumentu elektryfikacji ciepłownictwa na obszarach, gdzie niemożliwe jest wykorzystanie innych ekologicznych źródeł ogrzewania. Podkreślił działania branżowych organizacji samorządowych, w tym IGG w zakresie wprowadzenia wielu niezbędnych rozwiązań prawnych w projektowanym KPLNE mających na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego.

Waldemar Szulc, dyrektor Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, w swojej prezentacji zwrócił uwagę, że sektor energetyki zawodowej jest przygotowany do udziału w programie "Czyste powietrze", powinny jednak zostać przygotowane nowe rozwiązania w zakresie taryfowym, by oferta elektroenergetyki była atrakcyjna dla jego uczestników.

Następnie głos zabrał Paweł Ścigalski, Pełnomocnik Prezydenta m. Krakowa ds. jakości powietrza. Podkreślił pionierskie działania Krakowa w zakresie eliminacji smogu i szczegółowo opisał mechanizmy trwałej eliminacji wszystkich typów i źródeł emisji zanieczyszczeń.

Konferencja fot. Izba Gospodarcza GazownictwaKonferencja "Reforma procesu inwestycyjno-budowlanego. Kierunki zmian" odbyła się w hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim

Inicjatywy branży gazowniczej na rzecz poprawy jakości powietrza

Ostatnia część panelu była prezentacją inicjatyw branży gazowniczej na rzecz poprawy jakości powietrza. Henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny wskazał, że w ostatnich dwóch latach dokonał się znaczący postęp w eliminowaniu emisji komunikacyjnej, bo samorządy dokonały zasadniczych przewartościowań w rozbudowie ekologicznego transportu publicznego, otwierając się na gazomobliność.

Technologia z wykorzystaniem LNG obejmować zaczyna również akweny, gdyż armatorzy przestawiają floty na to paliwo, a zatem obszary wodne także objęte będą eliminacją emisji.

W tym segmencie konferencji głos zabrał również Tomasz Wilczak, wiceprezes PGNiG Termika SA, drugiego co do wielkości w Polsce producenta ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji. Podkreślił, że strategią firmy jest modernizacja wszystkich mocy w kierunku paliwa gazowego, a pierwszym znaczącym krokiem jest realizowana właśnie budowa bloku gazowo-parowego w EC Żerań w Warszawie, który w 2019 roku już będzie działał.

Dyskusje prowadzone podczas konferencji wskazują, że środowisko inwestorów potrzebuje wsparcia samorządu gospodarczego, bo narastające problemy w realizacji inwestycji liniowych w wymiarze ekonomicznym (rynek pracy, rosnące ceny), powinny zyskać wsparcie poprzez przyjazne dla inwestorów otoczenie prawne.

Podsumowanie prezesa IGG

Łukasz Kroplewski prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa (IGG) na zakończenie sesji podziękował wszystkim zgromadzonym gościom i znamienitym Prelegentom za udział w Konferencji. Podkreślił znaczenie omawianych tematów i zmian legislacyjnych, które następują zarówno w zakresie inwestycji celu publicznego oraz walki o czyste powietrze. Zaznaczył, że spotkania takie jak to dwudniowe zorganizowane przez IGG przysługuje się budowaniu partnerskich relacji między inwestorami, wykonawcami a stroną rządową.

Łukasz Kroplewski

prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa oraz wiceprezes zarządu PGNiG SA ds. rozwoju

Synergia działań spółek z branży gazowniczej, inicjatywy naszego branżowego samorządu, a także propozycje administracji rządowej pozwalają patrzeć z optymizmem na to, co nazwaliśmy nowym otwarciem dla inwestycji w energetyce. Wsparcie Ministerstwa Energii, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dają ogromną nadzieję na szybkie wprowadzenie zmian, z których skorzysta cały sektor.


Good Przydatny artykuł (2)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy
Ustawienia plików cookie