Paliwa gazowe w Polsce gorsze od unijnych?

Piotr Złoty
źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Dodany: 13.04.2017

 
Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 15 marca 2017 r. wprowadza nowe regulacje dla pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi.

 
REKLAMA

Projekt opiera się na dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/719 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę Rady 96/53/WE ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz. Urz. EU L 115 z 6.05.2015, str. 1).

Mówiąc „po polsku” projekt rozporządzenia określa rodzaje pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi oraz ich dopuszczalną masę całkowitą. W przypadku takich samochodów DMC może zostać powiększone dodatkowo o 1 tonę z uwagi na stosowanie technologii wykorzystujących paliwa alternatywne. Zbiorniki gazu, akumulatory czy rozbudowany układ układ napędowy swoje ważą.

Dzięki zmianie przepisów pojazdy zasilane paliwami alternatywnymi mogą zachować taką samą ładowność czy pojemność przedziałów pasażerskich jak w przypadku ich odpowiedników zasilanych klasycznymi paliwami silnikowymi.

Tankowanie LNGfot. CNG-LNG.plTankowanie LNG na stacji w PGK Śrem

Przepisy będą dotyczyć pojazdów samochodowych dwuosiowych i trzyosiowych oraz autobusów przegubowych.

Na początku projektu rozporządzenia pojawiają się definicje paliw alternatywnych, za które uznaje się energię elektryczną, wodór, gaz CNG, gaz LNG, gaz LPG, energię mechaniczną z przechowywania paliwa na pokładzie albo ze źródeł pokładowych, w tym ciepło odpadowe. Niestety z definicji paliw alternatywnych w projekcie rozporządzenia usunięto w stosunku do zapisów w dyrektywie bardzo istotną część mówiącą o ich walorach ekologicznych.

W dyrektywie  definicja wygląda  w ten sposób: „paliwa alternatywne oznaczają paliwa lub źródła energii, które służą przynajmniej częściowo, jako substytut dla pochodzących z surowej ropy naftowej źródeł energii w transporcie i które potencjalnie mogą przyczynić się do dekarbonizacji transportu i poprawy ekologiczności sektora transportu”.

W projekcie rozporządzenia jest napisane: „paliwa alternatywne - rozumie się przez to paliwa lub źródła energii, które służą, przynajmniej częściowo, jako substytut dla pochodzących z ropy naftowej źródeł energii w transporcie”.

Jak widać z projektu krajowego rozporządzenia usunięto część zdania podkreślającą ekologiczne właściwości paliw alternatywnych w tym LPG.

Czy zatem paliwa gazowe w Polsce są mniej ekologiczne używane w Europie? Chyba nie, tym bardziej, że pochodzą praktycznie z tego samego źródła.

Paliwa gazowe pomimo tego, że powszechnie uważa się je za bardziej ekologiczne od tradycyjnych nośników energii, choćby z uwagi na prostszą budowę chemiczną, która pozwala na ich bardziej dokładne spalanie, cały czas nie mają w Polsce jasno określonego statusu.

W wielu krajach europejskich są one traktowane jako ekologiczne źródła napędu, co pozwala na stosowanie różnych działań wspierających.

Projekt rozporządzenia jest teraz uzgadniany między resortami i poddawany konsultacjom publicznym. Być może w ich wyniku zapis ten zostanie przywrócony i Polska wzorem innych państw europejskich oficjalnie uzna paliwa gazowe jako ekologiczne nośniki energii, co wynika z zapisów w dyrektywach UE i empirycznych dowodów na ten fakt, wynikających z wcześniej wspomnianej prostszej budowy chemicznej.

Przebieg prac legislacyjnych nad tym rozporządzeniem można śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, pod numerem 116.


Good Przydatny artykuł (4)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy