200 milionów do podziału na kogenerację

NFOŚiGW
źródło: NFOŚiGW
Dodany: 04.09.2017
Informacja producenta

 
W ramach drugiego konkursu z unijnego poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji na przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego i spółdzielnie mieszkaniowe, będące koordynatorem lub członkiem klastra energii czeka do podziału 200 mln zł..

 

W ogłoszonym 30 sierpnia 2017 r. naborze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pod uwagę będą brane projekty w zakresie wspierania źródeł wysokosprawnej kogeneracji, przy czym konkurs ten adresowany jest tylko do tych, którzy są koordynatorem lub członkiem klastra energii. Listę potencjalnych beneficjentów poddziałania 1.6.1 otwierają przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140) i jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431), ale na unijne pieniądze mają szanse także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115) oraz spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)fot. NFOŚiGWKoordynatorem wspierania źródeł wysokosprawnej kogeneracji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu został ustalony zgodnie z przepisami pomocy publicznej i nie może być to więcej niż 85%. Dofinansowywana będzie budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW.

To już drugi z trzech planowanych konkursów w ramach poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Pierwszy nabór, w którym nie wymagano uczestnictwa w klastrze energii, NFOŚiGW przeprowadził w terminie od 30 czerwca do 30 września 2016 r. Wówczas wpłynęło 49 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 722 mln zł, przy czym ich całkowity budżet szacowany był na ponad 2,2 mld zł. W wyniku oceny formalnej pozostało 48 wniosków, a po weryfikacji merytorycznej – do dofinansowania rekomendowano 28 projektów, których wartość wyniosła 1 008 mln zł, w tym bezzwrotna dotacja to kwota 294 mln zł. Dotychczas podpisano umowy z piętnastoma przedsiębiorcami na siedemnaście projektów o łącznej wartości 309 mln zł, przy czym ich dofinansowanie wyniesie 120 mln zł. NFOŚiGW przygotowuje umowy o dofinansowania na kolejne 174 mln zł. Jeszcze jeden, trzeci konkurs z podziałania 1.6.1 planowany jest pod koniec bieżącego roku.

Wnioski o dotacje NFOŚiGW będzie przyjmował od 30 września do 28 listopada 2017 r.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (1)Partnerzy