Prawo budowlane łaskawe dla inwestycji gazowych

Piotr Złoty
źródło: Sejm
Dodany: 30.01.2020

 
23 grudnia 2019 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Potrzebę wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) rząd uzasadniał koniecznością uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć.

 
REKLAMA

Sejmowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 121), która obradowała w dniach 15-16 stycznia 2020 r., po II czytaniu na posiedzeniu Sejmu, przedstawiła jednolity tekst projektu. 23 stycznia 2020 r., po III czytaniu na posiedzeniu Sejmu i głosowaniu, ustawę przyjęto, a dzień później przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Nowelizacja ustawy prawo budowlane ma w założeniu spowodować uproszczenie wielu procedur poprzedzających rozpoczęcie różnego rodzaju inwestycji. W ustawie szczególnie potraktowano inwestycje związane z sektorem gazowym, co z pewnością wynika z niewątpliwych zalet ekologicznych gazu ziemnego, które w dzisiejszych czasach stanowią o dużym zainteresowaniu tym paliwem o różnorodnym zastosowaniu.

Pośród długiej listy robót, na które zwraca uwagę ustawa, a które w świetle jej zapisów nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę tylko zgłoszenia, znajduje się wiele inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury gazowej.

Z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę wyłączono wykonywanie robót budowlanych m.in. polegających na:

  • budowie stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika do 10 m³,

W uzasadnieniu dla tej zmiany czytamy:

Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

Technologia regazyfikacji LNG w warunkach polskich stanowi alternatywę dla rozbudowy liniowej gazociągów, zwłaszcza w przypadkach braku technicznych i ekonomicznych warunków doprowadzenia sieci gazowej szczególnie do indywidualnych odbiorców. Obecnie technologia ta może wpłynąć pozytywnie na politykę państwa związaną z szybką gazyfikacją wybranych regionów i zaspokojeniem potrzeb w zaopatrzeniu w paliwa gazowe odbiorców oddalonych od infrastruktury gazowej. Infrastruktura taka może zapewnić impuls dla rozwoju gospodarczego lokalnych społeczności, a zwłaszcza przyczynić się do realizacji celów i strategii niskoemisyjnych. Rozwój sektora LNG jest jednym z głównych i wiodących elementów systemowych rozwoju całego sektora gazowego i czasem jedynym elementem gazyfikacji nowych obszarów. Z uwagi na fakt, że działalność związana z regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego jest działalnością regulowaną, wymagającą koncesji, a główne elementy techniczne stacji podlegają stałemu nadzorowi właściwych organów państwowych (Urząd Dozoru Technicznego), nie ma realnego zagrożenia dla uchybienia jakimkolwiek standardom bezpieczeństwa czy powstania stanu zagrożenia życia lub zdrowia dla jednostek ludzkich.

Mając na względzie powyższe, dopuszczono możliwość realizacji przedmiotowej inwestycji na podstawie zgłoszenia, z obowiązkiem dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonanym przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

  • przebudowie sieci gazowych,
  • budowie sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa,
  • budowie instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m³, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
  • budowie przyłączy gazowych,
  • instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych ,

W uzasadnieniu do tego punktu czytamy:

Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

W przypadku instalacji uznano również, że do katalogu obiektów wymagających jedynie zgłoszenia, zamiast obecnego pozwolenia na budowę, zostanie przeniesiona instalacja gazowa. Byłoby nieracjonalne, gdyby sama instalacja gazowa wymagała nadal pozwolenia na budowę, skoro sieć gazowa obejmująca gazociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa została uznana za niewymagającą pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia (art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d). Zachowany zostanie jednak dla instalacji gazowej wymóg opracowania projektu budowlanego.

  • instalowaniu mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Wydaje się, że w kontekście koniecznych do wykonania inwestycji w infrastrukturę gazową, które wynikają chociażby z konieczności spełnienia wymagań dyrektywy w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych, czy też szeroko zakrojonych działań antysmogowych, uproszczenie procedur formalnych związanych z ich realizacją znacznie je przyspieszy.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy