Najpierw Baltic Pipe, a później liberalizacja rynku

Piotr Złoty
źródło: relacja własna
Dodany: 13.12.2017

 
Odbywająca się od 2006 r. konferencja „Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne” organizowana przez Adventure Consulting jak co roku pozwala na zapoznanie się z najnowszymi informacjami na temat rynku gazu ziemnego. A ten w ostatnich latach w Polsce bardzo się zmienia, szczególnie w zakresie infrastruktury.

 
REKLAMA

Konferencję otworzył Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, który opowiedział o postępie prac nad realizacją Bramy Północnej.

Piotr Naimskifot. Adventure ConsultingPiotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Jej częścią jest połączenie gazowe Polski ze złożami gazu na Szelfie Norweskim, określane jako Baltic Pipe. Obecnie prowadzone są badania środowiskowe części podmorskiej, które w ramach umowy z GAZ-SYSTEM wykonuje duńska firma Ramboll.

Pozytywnie zakończone testy ekonomiczne otwierają drogę do podpisania umów na przesył gazu ziemnego do Polski i dalej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, zgodnie z koncepcją Korytarza Północ-Południe.

Minister Naimski jako przewodniczący Międzyresortowego Zespołu ds. Baltic Pipe podkreślił, że prace mające na celu zrealizowanie do 2022 r. wszystkich elementów projektu Baltic Pipe są prowadzone zgodnie z harmonogramem. Na początku stycznia 2018 r. zostaną podpisane umowy przesyłowe na całą przepustowość Baltic Pipe (10 mld m³ rocznie).

Jednym z kolejnych występujących był Paweł Jakubowski, dyrektor pionu rozwoju GAZ-SYSTEM, który zaprezentował stan zaawansowania prac przy realizacji koncepcji Bramy Północnej. Składa się na nią gazociąg Baltic Pipe oraz rozbudowa Terminalu LNG im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

Przepustowość Bramy Północnej to około 17-17,5 mld m³ gazu rocznie, co jest liczbą nieco większą niż dzisiejsza wielkość konsumpcji tego surowca w Polsce. Zdaniem dyrektora Jakubowskiego liczba ta skonfrontowana z przepustowością interkonektorów łączących nasz system przesyłowy z państwami ościennymi wskazuje, że taką ilość gazu jesteśmy w stanie do nich eksportować, realizując koncepcję hubu gazowego w Polsce.

Inwestycje związane Bramą Północną mają być zakończone do 2022 r., kiedy przestaje obowiązywać kontrakt jamalski, na mocy którego gaz jest dostarczany do Polski z Rosji.

Paweł Jakubowski

dyrektor pionu rozwoju GAZ-SYSTEM

Jako spółka infrastrukturalna, odpowiedzialna za budowę i eksploatację infrastruktury gazowej w Polsce chcemy stworzyć rynkowi możliwość dokonania wyboru. Oznacza to, że stworzenie gazociągu Baltic Pipe i rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu, biorąc pod uwagę dzisiejsze realia rynkowe spowoduje, że uczestnicy rynku podejmą decyzję, którą część infrastruktury chcą wykorzystywać aby dostarczać gaz do klientów.

Dyrektor GAZ-SYSTEM przechodząc do projektu Baltic Pipe wymienił dotychczasowe działania w drodze ku jego realizacji.

Przez cały 2016 r. GAZ-SYSTEM wraz ze spółką Energinet przygotowywał studium wykonalności tego przedsięwzięcia. Prace te zostały zakończone w grudniu 2016 r.

W 2017 r. uzyskano decyzję Urzędu Regulacji Energetyki (URE), zatwierdzającą metody alokacji dla tego projektu oraz uzgodniono z firmą Energinet zasady procedury Open Season, która została uruchomiona w lipcu 2017 r. Równocześnie ustalano z URE warunki przeprowadzenia testu ekonomicznego (jego pozytywny wynik jest warunkiem dalszej realizacji projektu).

W tym samym czasie podjęto rozmowy w celu nawiązania współpracy w budowie podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe. Ich efektem było podpisanie umowy z duńską firmą Ramboll, która wspomoże GAZ-SYSTEM w pracach o charakterze projektowym i dokumentacyjnym włącznie z uzyskaniem kompletu zgód i pozwoleń. Obecnie, zgodnie z harmonogramem, prowadzone są prace o charakterze projektowym, prowadzone są badania geotechniczne, geofizyczne i środowiskowe.

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 2017fot. CNG-LNG.plKonferencja Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne jest organizowana przez Adventure Consultinga

Druga faza Open Season dla Baltic Pipe zakończyła się z końcem października 2017 r. Na zasadach zatwierdzonych przez URE został przeprowadzony test ekonomiczny, który wypadł pozytywnie. Otworzyło to możliwość podpisania umów przesyłowych. Będą one zawarte do końca stycznia 2018 r., co kończy fazę Open Season, uzasadniającą ekonomicznie projekt Baltic Pipe.

Jak potwierdził Paweł Jakubowski, rok 2018 będzie, zgodnie z przyjętym harmonogramem, poświęcony na powstanie dokumentacji niezbędnej do zrealizowania projektu Baltic Pipe.

Drugi element Bramy Północnej to Terminal LNG. Dyrektor Jakubowski zapoznał uczestników konferencji z planowaną jego rozbudową. Dzięki niej obiekt wzbogaci się o dodatkową infrastrukturę do tankowania cystern samochodowych oraz nową instalację napełniania cystern kolejowych. Terminal będzie miał także zwiększoną moc regazyfikacyjną.

Decyzja o budowie trzeciego zbiornika LNG będzie podjęta niebawem ale jak zauważył przedstawiciel GAZ-SYSTEM jest to najbardziej kapitałochłonny element rozbudowy Terminalu LNG.

Budowa drugiego nabrzeża w Terminalu, dzięki oferowaniu dodatkowych usług, pozwoli w jeszcze większym stopniu wykorzystać dotychczasowe możliwości obiektu. Będą to, oprócz wcześniej wymienionego załadunku cystern, także załadunek LNG na mniejsze statki w tym tzw. bunkierki (jednostki pływające używane do bunkrowania statków) oraz przeładunek LNG z jednego statku na drugi z pominięciem lądowej części infrastruktury. Dzięki tym rozwiązaniem Terminal LNG ma szansę zaoferować swoje usługi także na inne kraje basenu Morza Bałtyckiego.

Paweł Jakubowski

dyrektor pionu rozwoju GAZ-SYSTEM

Chcielibyśmy poza regazyfikacją, poza tymi podstawowymi elementami budującymi poziom bezpieczeństwa energetycznego w Polsce, poprzez elastyczny wybór dostawcy, mieć możliwość zaoferowania usług, które mogłyby zainteresować innych konsumentów dając możliwość rozwijania rynku LNG jako surowca.


Good Przydatny artykuł (2)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy