Akcyza na gaz ziemny - nie tylko w transporcie

Piotr Złoty
źródło: Wirtualny Nowy Przemysł
Dodany: 22.07.2013

 
Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że rząd planuje objęcie podatkiem akcyzowym gazu ziemnego wykorzystywanego do celów opałowych. Ministerstwo Finansów przygotowało jednak szereg zwolnień z tego podatku.

 
REKLAMA

Gaz ziemny do celów opałowych jest w całości zwolniony z podatku akcyzowego jedynie do 31 października 2013 r. do kiedy obowiązuje okres przejściowy. Po tej dacie Polska będzie stosować regulacje unijne przewidujące zwolnienia tego paliwa z obowiązku akcyzowego w ściśle określonych sytuacjach.

Akcyzę będą musiały odprowadzać wszystkie podmioty, których nie obejmuje katalog zwolnień, który według informacji Centrum Informacyjnego Rządu jest szerszy od zwolnień obowiązkowych, które przewidują przepisy unijne.

W założeniu z opodatkowania akcyzą zwolnione będą m.in. gospodarstwa domowe, szkoły, przedszkola, żłobki, czy szpitale używające gazu ziemnego do celów opałowych.

Agregat kogeneracyjnyfot. gazeo.plGaz ziemny i biogaz używany w kogeneracji będą zwolnione z podatku akcyzowego

Z akcyzy zwolnione będą także wyroby gazowe przeznaczone do przewozu towarów i pasażerów koleją; do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (kogeneracja), wykorzstywane w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, w leśnictwie; w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej.

Zwolnienia mają objąć także zakłady energochłonne, które wyposażono w systemy ochrony środowiska lub podwyższające efektywność energetyczną, w których koszt zakupu gazu w wartości produkcji sprzedanej wynosi więcej niż 5%.

Ponadto zwolnienie obejmie wyroby gazowe używane w procesie produkcji energii elektrycznej oraz w produkcji wyrobów energetycznych. Co ciekawe ulgą jest objęty także gaz do napędu samolotów i jednostek pływających (z wyłączeniem rekreacyjnych, prywatnych rejsów i lotów).

Dodatkowo z obowiązku akcyzowego zwolniono gaz ziemny przeznaczony do napędu niektórych stacjonarnych urządzeń, np. napędzana silnikiem spalinowym pompa czy sprężarka oraz biogaz, który jest używany do napędu stacjonarnych urządzeń w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu (kogeneracja).

W przypadku spadku ceny gazu ziemnego na krajowej giełdzie energii projekt wprowadza także mechanizm odejścia od niektórych zwolnień z akcyzy. Jeśli nastąpi wzrost cen gazu ziemnego możliwy jest powrót do zwolnień. Mechanizm ten nie będzie dotyczył gospodarstw domowych oraz organizacji użyteczności publicznej. Podmioty te będą zwolnione z akcyzy bez względu na wahania cen gazu ziemnego.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy