Umowa na dofinansowanie Baltic Pipe podpisana

GAZ-SYSTEM
źródło: GAZ-SYSTEM
Dodany: 25.05.2018
Informacja producenta

 
24 maja 2018 r. podczas "Energy Infrastructure Forum" w Kopenhadze GAZ-SYSTEM i Energinet podpisały z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA) trójstronną umowę na dofinansowanie prac projektowych dla projektu Baltic Pipe w  ramach instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility – CEF).

 
REKLAMA

Podpisanie umowy na dofinansowanie stanowi wypełnienie podjętej 25 stycznia 2018 r. decyzji państw członkowskich UE o przyznaniu pomocy finansowej dla projektu Baltic Pipe z unijnego instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility – CEF). Wsparcie finansowe zostało przyznane w oparciu o przeprowadzony w 2017 r. konkurs grantowy CEF Energy na zadanie pn. "Prace przygotowawcze do Projektu Baltic Pipe aż do uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę w Polsce oraz w Danii", które realizowane będzie przez polskiego i duńskiego operatora systemu przesyłowego, tj.: GAZ-SYSTEM i Energinet.

Tomasz Stępień

prezes zarządu GAZ-SYSTEM

Uzyskane wsparcie finansowe z Unii Europejskiej potwierdza szczególne znaczenie projektu Baltic Pipe dla wzrostu bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz budowy zintegrowanego i konkurencyjnego rynku gazu w regionie Morza Bałtyckiego i Europie Środkowo-Wschodniej. Baltic Pipe to projekt, który pozwoli nam zdywersyfikować nie tylko kierunki, ale i źródła dostaw błękitnego paliwa.

Zwrócił także uwagę, że otrzymane dofinansowanie w ramach instrumentu "Łącząc Europę" świadczy o tym, jak ważną rolę odgrywa ten projekt w UE.

Tomasz Stępień

prezes zarządu GAZ-SYSTEM

Baltic Pipe wraz z rozbudową Terminalu LNG w Świnoujściu i w połączeniu z innymi realizowanymi obecnie przedsięwzięciami, w tym w szczególności z budową połączeń międzysystemowych m.in. z Litwą oraz ze Słowacją, to klucz do sprostania wyzwaniom energetycznym Europy Środkowo-Wschodniej i regionu bałtyckiego. Realizacja tych inwestycji spowoduje, że europejski, konkurencyjny rynek gazu będzie wreszcie otwarty dla krajów naszego regionu.

Warto wiedzieć

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Inwestycja umożliwi transport gazu z Norwegii na rynek duński i polski, a także do klientów w sąsiednich krajach. Główne cele projektu Baltic Pipe to wzmocnienie dywersyfikacji dostaw, integracji rynku gazu, ujednolicenia cen i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw przede wszystkim w Polsce i Danii, a w dalszej kolejności w Szwecji, Europie Środkowo-Wschodniej oraz w regionie Morza Bałtyckiego.

W ceremonii podpisania umowy o dofinansowanie udział wzięli również:

  • Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,
  • Michał Kurtyka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Pełnomocnik Rządu ds. Prezydencji COP 24,
  • Lars Christian Lilleholt, Minister Energii, Usług Komunalnych i Klimatu Danii,
  • Miguel Arias Cañete, Komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu i energii,
  • Dominique Ristori, dyrektor generalny DG Energy,
  • Klaus-Dieter Borchardt, dyrektor wewnętrznego rynku energii w DG Energy,
  • Thomas Egebo, CEO w Energinet,
  • Dirk Beckers, dyrektor Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA).

25 stycznia 2018 r. propozycja Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) na przeprowadzenie prac projektowych dla projektu Baltic Pipe została zaakceptowana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach przeprowadzonego jeszcze w 2017 r. konkursu grantowego CEF Energy.

Warto wiedzieć

CEF jest kluczowym unijnym instrumentem finansowania na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności poprzez ukierunkowane inwestycje infrastrukturalne na poziomie europejskim. Wspiera rozwój wydajnych, zrównoważonych i dobrze połączonych transeuropejskich sieci w zakresie transportu, energii oraz telekomunikacji.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego UE dla projektu Baltic Pipe przyznanego w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie wynosi 33,1 mln EUR.

Wcześniej, w 2015 r. projekt Baltic Pipe otrzymał wsparcie finansowe w ramach programu CEF na prace analityczne oraz opracowanie studium wykonalności.

Projektowi Baltic Pipe 24 listopada 2017 r. przyznany został status projektu o znaczeniu wspólnotowym (PCI – Project of Common Interest) w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu (BEMIP). Status PCI został przyznany już po raz trzeci, wcześniej projekt został uwzględniony na listach PCI przyjętych kolejno w 2013 r. oraz w 2015 r.


Good Przydatny artykuł (2)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy