Specustawa terminalowa z podpisem prezydenta

Kancelaria Prezydenta RP
źródło: Kancelaria Prezydenta RP, Polskie LNG
Dodany: 27.07.2018
Informacja producenta

 
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację specustawy terminalowej, która reguluje rozbudowę Terminalu LNG, krajowego systemu przesyłowego i budowę połączenia gazowego Polski z Szelfem Norweskim przez gazociąg Baltic Pipe.

 
REKLAMA

Informacja w sprawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw opublikowana przez Kancelarię Prezydenta Andrzeja Dudy.

Uchwalona ustawa ma na celu dokonanie niezbędnych korekt regulacji zawartych w obowiązującej ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r. poz. 2302), co ma umożliwić sprawną realizację przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski.

Terminal LNG w Świnoujściufot. Polskie LNGTerminal LNG  w Świnoujściu

Jak wskazano w uzasadnieniu do uchwalonej ustawy, analiza obowiązujących rozwiązań prawnych dotyczących inwestycji związanych z realizacją terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wykazała, że wiele z nich wymaga poprawy lub weryfikacji, w celu umożliwienia zakończenia objętych ustawą inwestycji w terminie, tj. najpóźniej do końca 2022 r.

W uchwalonej ustawie przewidziano rozwiązania zapewniające usprawnienia procesu realizacji inwestycji w systemie przesyłowym gazu, w szczególności:

 • doprecyzowano przepisy budzące wątpliwości interpretacyjne;
  naprawiono błędy zawarte w w.w. ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r., w tym przez zastosowanie rozwiązań przewidzianych w innych specustawach;
  zweryfikowano listę inwestycji objętych ustawą terminalową, przez zmianę części już istniejących oraz dodanie nowych;
  • wprowadzono rozwiązania prawne uwzględniające specyfikę projektu Baltic Pipe, dotyczące m.in. objęcia polską taryfą przesyłową inwestycji realizowanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz relacji pomiędzy pozwoleniami przewidzianymi w ustawie terminalowej oraz w ustawie o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
  • przewidziano kary pieniężne dla organów przekraczających terminy załatwienia sprawy;
  • ułatwiono proces uzyskiwania praw do korzystania z nieruchomości przez inwestora.

Ponadto w ustawie dokonano zmian mających na celu rozszerzenie zakresu inwestycji związanych z realizacją terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu również o obiekty infrastruktury towarzyszącej.

Ze zmian wprowadzonych uchwaloną ustawą, a mających na celu usprawnienie realizacji inwestycji związanych z infrastrukturą gazową można wskazać m. in. na:

 • ograniczenie przesłanek uznania dokonanego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego za istotne odstąpienie,
 • zmianę organów właściwych do wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i przekazanie kompetencji wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru budowlanego, a także Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego jako organowi wyższego stopnia,
 • wprowadzenie 45-dniowego terminu na rozpatrzenie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanych dla inwestycji,
 • wprowadzenie regulacji umożliwiających inwestorowi wejście na teren cudzej nieruchomości w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • wprowadzenie zmiany wskazującej, że obecnie zgodę na zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji będzie wyrażał wyłącznie inwestor, który wystąpił o wydanie tej decyzji, bez konieczności uzyskiwania zgód wszystkich stron postępowania.
Terminal LNG w Świnoujściufot. Polskie LNGTerminal LNG w Świnoujściu będzie wyposażony w dodatkowy, trzeci zbiornik skroplonego gazu ziemnego

Opiniowana ustawa wprowadza ponadto zmiany w 3 ustawach: w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799), w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. poz. 906).

Najważniejsze zmiany w tych ustawach dotyczą:

 • dodania obiektów sieci gazowej do katalogu obiektów, dla których utworzony może zostać obszar ograniczonego użytkowania,
 • rozszerzenia katalogu decyzji administracyjnych, których zmiana nie skutkuje koniecznością zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
 • wyłączenia inwestycji w zakresie terminalu gazowego oraz inwestycji towarzyszących z katalogu przedsięwzięć, dla których może być wymagane przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

W zakresie przepisów przejściowych ustawa przewiduje, iż do postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, jak również decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji, w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie obecnie przyjętej ustawy decyzją ostateczną, stosuje się przepisy dotychczasowe (z wyjątkami wskazanymi w uchwalonej ustawie).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy