GK PGNiG: stabilny wzrost wyników finansowych w 2018 r.

Piotr Złoty, PGNiG SA
źródło: PGNiG SA, relacja własna
Dodany: 15.03.2019
Informacja producenta

 
Zysk netto Grupy Kapitałowej PGNiG w 2018 roku wyniósł 3,2 mld zł i zwiększył się o 10% Wynik EBITDA wyniósł 7,1 mld zł i jest o 8% lepszy niż rok wcześniej. EBIT poprawił się o 12% i wyniósł prawie 4,4 mld zł. Przychody Grupy wzrosły rok do roku o 16% do poziomu 41,23 mld zł.

 
REKLAMA

Piotr Woźniak

prezes Zarządu PGNiG SA

Mamy za sobą bardzo dobry rok z satysfakcjonującymi nas wynikami. Rosnące ceny ropy naftowej i wzrost zapotrzebowania na ten surowiec pozwoliły nam zwiększyć przychody z jej sprzedaży. Do wzrostu przychodów ze sprzedaży gazu ziemnego przyczyniły się natomiast rosnące ceny na Towarowej Giełdzie Energii. W 2018 r. sprzedaliśmy o ponad 2,26 mld m³ gazu więcej niż rok wcześniej, co stanowi wzrost o 8%.

Dzięki wzrostom cen ropy naftowej i gazu ziemnego przychody ze sprzedaży segmentu Poszukiwanie i Wydobycie zwiększyły się o 25% do 7,67 mld zł, a EBITDA tego segmentu o 30%.

Piotr Woźniak

prezes Zarządu PGNiG SA

Zwiększyliśmy nakłady na segment Poszukiwanie i Wydobycie. Zastosowanie nowoczesnych technologii rozpoznania węglowodorów pomogło nam osiągnąć wysoką trafność odwiertów. Poprzez intensyfikację prac poszukiwawczych, inwestycje w produkcję z eksploatowanych złóż i optymalizację czasu ich zagospodarowania możliwe było utrzymanie wydobycia gazu ziemnego w całej Grupie Kapitałowej (Polska, Norwegia, Pakistan) na poziomie 4,55 mld m³. Zwiększyliśmy krajowe wydobycie ropy naftowej o 4% i o 12% w Norwegii. Akwizycje na norweskim szelfie pozwolą nam na sukcesywny wzrost własnego wydobycia do poziomu założonego w strategii.

Wolumen sprzedaży gazu w segmencie Obrót i Magazynowanie ogółem wzrósł o 8% do 28,16 mld m³. Przychody ze sprzedaży w tym segmencie wzrosły o 19% do 31,70 mld zł. O ile w przypadku segmentu Poszukiwanie i Wydobycie wyższe ceny ropy wpływają pozytywnie na jego wyniki, w przypadku Obrotu i Magazynowania wiążą się z wyższymi kosztami pozyskania gazu importowanego.

Ładowanie video...


Przychody ze sprzedaży segmentu Dystrybucja, jak i wolumen dystrybuowanego gazu ziemnego utrzymały się na poziomach zbliżonych do 2017 roku, mimo obniżonej od marca taryfy dystrybucyjnej. W 2018 r. liczba nowych przyłączeń do sieci wyniosła 60 750, w porównaniu do 54 922 przyłączeń w 2017 r., co  stanowiło wzrost o 10,6%.

W segmencie Wytwarzanie przychody, głównie ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej, wzrosły o 6% do poziomu 2,39 mld zł. Na wynik segmentu pozytywny wpływ miały wyższe ceny prądu, zaś czynnikami niesprzyjającymi były wyższe temperatury w drugiej połowie 2018 r. oraz ceny węgla. W 2018 r. rozpoczęła się eksploatacja wielopaliwowego bloku energetycznego w Elektrociepłowni "Zofiówka" o mocy 70 MWe i 120 MWt.

fot. CNG-LNG.plZarząd PGNiG SA: Michał Pietrzyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych; Piotr Woźniak, Prezes Zarządu; Maciej Woźniak, Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Najważniejsze wydarzenia 2018 r.:


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy