Baltic Pipe - coraz więcej konkretów

GAZ-SYSTEM
źródło: GAZ-SYSTEM
Dodany: 02.01.2018
Informacja producenta

 
W grudniu 2017 r. zarówno w Polsce, jak i w Danii rozpoczęto procedurę uzyskiwania pozwoleń środowiskowych tzw. Environmental Impact Assessment (EIA), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w poszczególnych krajach. GAZ-SYSTEM podpisał także umowy na dokumentację dla gazociągów w Polsce w ramach projektu Baltic Pipe.

 
REKLAMA

W przypadku tak dużych projektów infrastrukturalnych realizacja inwestycji zależy od dokładnej analizy warunków środowiskowych oraz ich możliwego wpływu na otoczenie.

POLSKA

W grudniu 2017 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja środowiskowa) wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) dla odcinka podmorskiego gazociągu Baltic Pipe zlokalizowanego na polskich obszarach morskich.

Budowa gazociągufot. GAZ-SYSTEMBudowa gazociągu lądowego

Jest to pierwszy etap procedury zmierzającej do wydania decyzji środowiskowej, która określi warunki realizacji inwestycji tak, by była ona bezpieczna dla środowiska i społeczeństwa. Na podstawie informacji zawartych w KIP organ odpowiedzialny za wydanie decyzji środowiskowej tj. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie (RDOŚ), określi zakres oraz sposób przygotowania raportu o Ocenie Oddziaływania na Środowisko (Raport OOŚ). Baltic Pipe z uwagi na swoją charakterystykę należy do grupy przedsięwzięć, dla których istnieje obowiązek przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia Raportu OOŚ.

Pozostałe odcinki Baltic Pipe zlokalizowane poza granicami polskich obszarów morskich są równolegle poddawane ocenie oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem kumulacji oddziaływań wynikających z realizacji całego przedsięwzięcia. Procedury środowiskowe prowadzone są zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej i krajów właściwych dla poszczególnych odcinków Baltic Pipe.

DANIA

W Danii pozwolenia środowiskowe są wydawane przez krajową Agencję Ochrony Środowiska (pozwolenia dotyczące części lądowej infrastruktury) oraz krajową Agencję Energii (pozwolenia dotyczące budowy części podmorskiej). Poszczególne decyzje będą wydawane na podstawie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) przeprowadzonej przez promotorów projektu.

W ramach procesu OOŚ zostaną przeprowadzone dwa wysłuchania publiczne, w których każda strona zainteresowana projektem może wnieść sugestie i opinie do zakresu badań OOŚ i do końcowego raportu.

Od 21 grudnia 2017 r. do 22 stycznia 2018 r. mieszkańcy, władze lokalne i organizacje pozarządowe w Danii, mogą zgłaszać swoje uwagi i sugestie w ramach pierwszych wysłuchań publicznych w trakcie procesu Oceny Oddziaływania na Środowisko planowanych instalacji projektu Baltic Pipe na terytorium Danii. Duński operator Energinet organizuje sześć publicznych spotkań konsultacyjnych, które odbędą się w dniach 8-11 stycznia 2018 r.

Podpisanie umów z projektantami polskich gazociągów dla części lądowej Baltic Pipe

29 grudnia 2017 r. GAZ-SYSTEM podpisał dwie umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dla gazociągów, które powstaną w Polsce w ramach projektu Baltic Pipe.

Konsorcjum PGNiG GAZOPROJEKT S.A. oraz ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. zaprojektuje gazociąg łączący miejsce lądowania gazociągu podmorskiego z krajowym systemem przesyłowym wraz z terminalem odbiorczym, natomiast gazociąg relacji Goleniów-Lwówek zaprojektuje firma MGGP S.A.

System przesyłowy GAZ-SYSTEMfot. GAZ-SYSTEMSystem przesyłowy GAZ-SYSTEM

Firmy wyłonione w ramach postępowania przetargowego są zobowiązane do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód, opinii, pozwoleń i decyzji i przekazania kompletnych dokumentacji projektowych inwestorowi najpóźniej w I kwartale 2020 r.  Obie spółki będą sprawować nadzór autorski przy realizacji procesu budowlanego.

Gazociąg podmorski będzie wychodzić na brzegu Morza Bałtyckiego w województwie zachodniopomorskim. W zależności od wybranej trasy gazociągu podmorskiego, wybudowana zostanie infrastruktura przesyłowa o długości od 230 do około 300 km. Ponadto powstanie nowa tłocznia gazu w Gustorzynie oraz rozbudowane zostaną tłocznie w Odolanowie i Goleniowie.

Powyższe inwestycje są niezbędne dla funkcjonowania polskiego systemu przesyłowego w zakresie przesyłania zwiększonych strumieni gazu ziemnego związanych z dywersyfikacją źródeł gazu, rozbudową Terminalu LNG w Świnoujściu oraz powstaniem gazociągu podmorskiego, łączącego Danię z Polską.

Główne korzyści z realizacji projektu Baltic Pipe:

 • nowe źródło dostaw gazu wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski,
 • nowa infrastruktura przesyłowa wpłynie na rozwój rynku gazu i jego konkurencyjność.

Zdefiniowany na podstawie studium wykonalności projekt Baltic Pipe składa się z pięciu głównych elementów:

 • gazociąg złożowy prowadzący z systemu norweskiego na Morzu Północnym do punktu odbioru w systemie duński,
 • rozbudowa istniejących zdolności w duńskim lądowym systemie przesyłowym,
 • tłocznia gazu w Zealand w Danii,
 • podmorski gazociąg międzysystemowy biegnący z Danii do Polski wraz z terminalem odbiorczym,
 • rozbudowa polskiego systemu przesyłowego.

W ramach rozbudowy systemu przesyłowego na terytorium Polski planowane inwestycje to:

 • budowa gazociągu łączącego gazociąg podmorski z krajowym systemem przesyłowym,
 • budowa gazociągu relacji Goleniów-Lwówek,
 • rozbudowa tłoczni gazu Goleniów,
 • budowa tłoczni gazu Gustorzyn,
 • rozbudowa tłoczni gazu Odolanów.

GAZ-SYSTEM będzie właścicielem tej infrastruktury, odpowiedzialnym za jej zaprojektowanie, wybudowanie, a następnie eksploatację.

Więcej informacji na stronie projektu Baltic Pipe: www.baltic-pipe.pl


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy