Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego - relacja

Izba Gospodarcza Gazownictwa
źródło: Izba Gospodarcza Gazownictwa
Dodany: 09.11.2020
Informacja producenta

 
W dniach 19-20 października 2020 r. ze studia w Warszawie prowadzony był w formule streamingowej VII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego, zorganizowany przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa, a jego tematem wiodącym były Perspektywy rozwoju rynku gazu.

 
VII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczegofot. Izba Gospodarcza GazownictwaVII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Kongres otworzył prezes IGG dr Robert Perkowski podkreślając, że program obrad podejmuje kluczowe problemy branży gazowniczej w kontekście  europejskiego zielonego ładu we wszystkich obszarach przemysłu gazowniczego.

Referat wprowadzający "Zielony ład w gazownictwie" przedstawiła Aleksandra Świderska, zastępca dyrektora departamentu elektroenergetyki w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. W panelu dyskusyjnym moderowanym przez Wojciecha Jakóbika, redaktora naczelnego BiznesAlert.pl wzięli udział: prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Europejskiego Forum Energii, dr Piotr Dziadzio, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, dr Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA, Artur Zawartko, Wiceprezes GAS-SYSTEM S.A., dr Jerzy Baehr, Partner Zarządzający, kancelaria WKB  Wierciński, Kwieciński, Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii oraz Grzegorz Zieliński, Dyrektor, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Drugi panel dyskusyjny poświęcony został tematowi: "Przyszłość gazownictwa – biometan". Referat wprowadzający "Rynek biometanu w Polsce i Unii Europejskiej" przedstawił Jarosław Wróbel, Wiceprezes  Zarządu PGNiG SA, a w panelu dyskusyjnym prowadzonym przez prof. Jacka Dacha, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, wystąpili: autor referatu wprowadzającego oraz Aleksander Gabryś, EY Polska, Lider Zespołu ds. Dużych Projektów Infrastrukturalnych. prof. Krzysztof Biernat, Sieć Badawcza Łukasiewicz- Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Sylwia Koch – Kopyszko, Prezes Zarządu UPEBI – UniaProducentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Adam Wawrzynowicz, kancelaria Wawrzynowicz&Wspólnicy oraz Jacek Szymczak, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Trzeci panel poświęcony był tematowi: "Przyszłość gazownictwa – wodór". Referat  wprowadzający "Gazownictwo w polskiej strategii gospodarki wodorowej" przedstawił dr Arkadiusz  Sekściński, Wiceprezes Zarządu PGNiG ds. rozwoju  oraz Magdalena Maj, Polski Instytut Ekonomiczny. W dyskusji prowadzonej przez Aleksandra Szpora, Polski Instytut Ekonomiczny wzięli udział: Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, dr Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Rozwoju, prof. Andrzej Osiadacz, Politechnika Warszawska, prof. Jerzy Kaleta, Politechnika Wrocławska,  prof. Jakub Kupecki, Instytut Energetyki oraz dr Grzegorz Tchorek, Uniwersytet Warszawski.

VII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczegofot. Izba Gospodarcza GazownictwaVII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Roli gazu w energetyce poświęcona była czwarta debata kongresowa, a prezentacji  wprowadzającej pt. "Bezemisyjne sektory rynku energii" dokonał prof. dr Waldemar Kamrat, Politechnika Gdańska  a następnie moderował dyskusję w której uczestniczyli: dr Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. rozwoju, prof. Konrad Świrski, Politechnika Warszawska /Prezes Zarządu Transition Technologies SA, Maciej Szambelańczyk – Partner, kancelaria WKB  Wierciński, Kwieciński, Baehr, Marek Kulesa, Dyrektor Biura TOE – Towarzystwo Obrotu Energią oraz Bartłomiej Korzeniewski, Dyrektor  Oddziału Obrotu Hurtowego PGNIG SA.

Piątą sesję kongresową otworzył referat prof. Stanisława Nagy, AGH w Krakowie, poświęcony kluczowym obszarom gazownictwa. W dyskusji moderowanej przez Adama Warzynowicza, uczestniczyli: Aleksandra Świderska, zastępca dyrektora departamentu elektroenergetyki w Ministerstwie Klimatu i Środowiska , dr Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych PGNiG SA, prof. Stanisław Nagy, AGH w Krakowie, dr Jakub Rak, Transition Technologies SA, Piotr Kuś, zastępca dyrektora Pionu Rozwoju Rynku Gazu, GAZ-SYSTEM S.A., Ireneusz Krupa, Prezes Zarządu PSG Sp. z o.o., Krzysztof Hnatio, Prezes Zarządu Gas Storage Poland Sp. z o.o. oraz Henryk Mucha, Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

Ostatnią sesję problemową poświęconą instytucjonalnemu wsparciu rynku energii otwierała prezentacja wprowadzająca przygotowana przez Jarosława Wajera, EY Polska, Partner EY  Consulting, który prowadził również dyskusję w której uczestniczyli: Grzegorz Żarski, doradca zarządu ds. rynków energii TGE, Adam Ogrodnik, wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego oraz Maciej Kołaczek, departament regulacji i spraw międzynarodowych PGNiG SA.

VII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczegofot. Izba Gospodarcza GazownictwaVII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Najważniejsze zagadnienia poruszane podczas zdalnego spotkania, znalazły odbicie w przyjętej przez aklamację Uchwale VII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego.

Uchwała VII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego "Perspektywy rozwoju rynku gazu" Warszawa, 20  października  2020 r.

Uczestnicy VII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego, zorganizowanego przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa, którego tematem przewodnim były „Perspektywy rozwoju rynku gazu”, po wysłuchaniu dyskusji panelowych oraz zgłoszonych podczas obrad wniosków i postulatów, postanawiają przyjąć, uchwałę następującej treści:

Postulaty dedykowane Administracji Państwowej

 1. Branża gazownicza apeluje do Administracji Państwowej o sformułowanie racjonalnej Polityki Energetycznej Państwa z określeniem istotnej roli gazu ziemnego, jako komplementarnego źródła energii w odniesieniu do OZE, sprzyjającej transformacji energetycznej  w kontekście europejskiego zielonego ładu.
 2. Zważywszy na znaczenie sektora produkcji biogazu i biometanu dla przeprowadzenia procesu transformacji gospodarki w niskoemisyjną, istotne jest stworzenie ram legislacyjnych przyspieszających rozwój tego sektora, poprzez uchwalenie specustawy umożliwiającej powstanie warunków regulacyjnych do bezpiecznego inwestowania w biometanownie. Nowe regulacje powinny zachęcać, ułatwiać i wspierać produkcję, wykorzystanie oraz transport biometanu za pomocą istniejącej  i nowobudowanej  infrastruktury  gazowej.
 3. Branża gazownicza wnosi do Administracji Państwowej o stworzenie szerokiego programu badawczego, finansowanego z funduszy pomocowych europejskich i/lub krajowych, mającego na celu stworzenie podstaw polskiej gospodarki wodorowej oraz o wypracowanie przy współpracy z branżą gazowniczą niezbędnych regulacji w tym zakresie. Działania powyższe powinny być skorelowane z opracowywaną polską strategią wodorową, która powinna zostać opublikowana jak najszybciej.
 4. Mając na względzie istotną rolę gazu ziemnego w procesie transformacji energetycznej,  właściwe organy Administracji Państwowej powinny przyspieszyć działania legislacyjne zmierzające do uchwalenia Prawa gazowego - w celu utworzenia spójnego i kompletnego aktu prawnego regulującego funkcjonowanie sektora gazowniczego, tak istotnego w procesie transformacji gospodarki polskiej do gospodarki zeroemisyjnej.
 5. Istnieje pilna potrzeba intensyfikacji prac nad wprowadzeniem rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, którego przygotowany przez IGG projekt pozwala na zastosowanie nowych technologii przy budowie infrastruktury  gazowej.
 6. Postulatem dedykowanym Administracji Państwowej jest potrzeba uregulowań dotyczących inwestycji liniowych celu publicznego dla likwidacji barier inwestycyjnych (także w odniesieniu do nowych technologii wodorowych i transportu CO2).
 7. Postulatem dedykowanym Urzędom Centralnym Państwa jest potrzeba dalszego wzmacniania roli badań, rozwoju i innowacji w branży gazowniczej , w szczególności wspierających proces transformacji energetycznej.
 8. Środowisko gazownicze liczy na skuteczne wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń w przygotowaniu przez Administrację Państwową programu wsparcia ze środków UE i realizacji projektów w celu zagwarantowania możliwości uzyskania dofinansowania oraz sprawnego i skutecznego wdrażania środków unijnych pozyskanych dla sektora gazowego w ramach polityki spójności na lata 2021-2027 .
 9. Środowisko gazownicze podnosi postulat dalszego rozwoju podziemnych magazynów gazu i energii – do co najmniej wielkości operacyjnej 7.5 mld Nm³ na rok 2030,  jako uzupełnienie wsparcia inwestycji liniowych i infrastruktury.

Postulaty dedykowane branży

 1. Postuluje się kontynuowanie procesu aktywizacji firm członkowskich celem zwiększenia udziału specjalistów i ekspertów w pracach zespołów dotyczących standaryzacji technicznej IGG, z uwzględnieniem rozwoju LNG oraz skutecznego wdrożenia wykorzystania biometanu i wodoru w gazownictwie.
 2. Należy prowadzić aktywne działania celem  wykorzystywania zapisów standardów technicznych i odwołania do standardów w regulacjach prawnych.
 3. Z uwagi na ogromny rozmiar rozbudowy infrastruktury gazowniczej w Polsce i związaną z tym konieczność właściwego i efektywnego wydawania środków publicznych, właściwego przygotowania i bezpiecznej realizacji inwestycji, a także kształcenie kadr technicznych i managerskich, mający wpływ na rozwój i innowacyjność sektora, istnieje potrzeba kontynuacji dialogu na linii Inwestor-Wykonawca z wykorzystaniem rekomendacji Kodeksu Dobrych Praktyk dla gazownictwa.

Uczestnicy VII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego z uznaniem wyrażają poparcie dla dotychczasowej działalności Izby Gospodarczej Gazownictwa w   relacjach pomiędzy Administracją Państwową a Branżą Gazowniczą, która stanowi ważne ogniwo gospodarki narodowej.

Uczestnicy VII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego "Perspektywy rozwoju rynku gazu"  upoważniają Zarząd Izby Gospodarczej Gazownictwa do przedstawienia Uchwały Kongresowej władzom państwowym, instytucjom i organizacjom branży gazowniczej.

W imieniu uczestników  VII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Komisja Uchwał i Wniosków

 • Waldemar Kamrat – przewodniczący,
 • Ewa Daniszewska,
 • Stanisław Nagy,
 • Jerzy Kaleta,
 • Wojciech Kietliński.

Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy