Gazprom gra na czas z PGNiG

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA, EuRoPol GAZ
Dodany: 08.10.2018
Informacja producenta

 
Sąd Apelacyjny w Sztokholmie poinformował, iż Gazprom złożył skargę o uchylenie orzeczenia częściowego Trybunału Arbitrażowego z 30 czerwca 2018 r., w którym orzekł on, że spełniona została przesłanka kontraktowa uprawniająca PGNiG do żądania zmiany ceny za gaz dostarczany do Polski w ramach Kontraktu Jamalskiego.

 
REKLAMA

W ocenie PGNiG nie istnieją podstawy do żądania uchylenia wyroku częściowego Trybunału Arbitrażowego. Decyzja Gazprom budzi więc obawy o zamiar celowego przedłużania postępowania, które po korzystnym dla PGNiG orzeczeniu częściowym, zmierza do pozytywnego dla polskiego odbiorcy rozstrzygnięcia.

Jak informowało PGNiG, pod koniec czerwca 2018 r. Trybunał w Sztokholmie orzekł na korzyść PGNiG, że spełniona została przesłanka kontraktowa uprawniająca PGNiG do żądania obniżenia ceny w kontrakcie długoterminowym. Przez lata Gazprom odrzucał możliwość dokonania takiej zmiany, w związku z czym cena kontraktowa znacząco przewyższała ceny na rynkach europejskich.

Tłocznia gazu na polskim odcinku Gazociągu Jamalskiegofot. EuRoPol GAZTłocznia gazu na polskim odcinku Gazociągu Jamalskiego

Dotychczasowa cena kontraktowa nie odpowiadała cenie rynkowej, dlatego w 2014 r. PGNiG skorzystało z przewidzianej w Kontrakcie Jamalskim możliwości renegocjacji ceny. Po wyczerpaniu okresu negocjacyjnego w maju 2015 r. polska spółka skierowała spór do rozstrzygnięcia przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie, a w lutym 2016 r. złożyła pozew przeciwko Gazpromowi.

Strategia PGNiG zakłada konsekwentną dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw surowca. W ten sposób Spółka wzmacnia swoją pozycję konkurencyjną przy jednoczesnym zapewnianiu bezpieczeństwa rynku gazu w Polsce. Dla PGNiG kluczowa jest budowa połączenia gazowego Baltic Pipe, które od 2022 r. pozwoli sprowadzać do Polski gaz wydobywany w Norwegii, gdzie Spółka od 10 lat rozwija własne wydobycie i posiada udziały w 20 koncesjach. PGNiG prowadzi również import gazu skroplonego (LNG). W pierwszej połowie 2018 roku stanowił on 18% portfela importowego PGNiG. Dostawy LNG do Polski realizują firmy z Kataru, Norwegii i USA na podstawie kontraktów długo- i średnioterminowych oraz umów spotowych.

Podpisany w 1996 r. Kontrakt Jamalski przewiduje dostawy ok. 10 mld m³ gazu rocznie do Polski. Umowa obowiązuje do 2022 r. i zawiera wysoki poziom klauzuli take or pay oraz formułę cenową indeksowaną do rynku ropy naftowej.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy