GK PGNiG: stabilny wzrost po 3 kwartałach 2018 r.

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 21.11.2018
Informacja producenta

 
Grupa Kapitałowa PGNiG poprawiła wszystkie główne wskaźniki finansowe – zarówno w ujęciu kwartalnym jak i od początku roku. Po trzech kwartałach przychody ze sprzedaży wyniosły 28,48 mld zł, EBITDA – 5,77 mld zł a zysk netto – 2,82 mld zł.

 

Piotr Woźniak

Prezes Zarządu PGNiG SA

Poprawa wyników GK PGNiG to przede wszystkim zasługa segmentu Poszukiwanie i Wydobycie. Jego udział w EBITDA Grupy wyniósł na koniec września 68 proc., co jest w dużym stopniu efektem wysokich cen węglowodorów na światowych rynkach. Korzystamy z tego jako Grupa stale rozwijająca działalność upstream.

Po trzech kwartałach 2018 roku przychody ze sprzedaży GK PGNiG wzrosły o 15% r/r do 28,48 mld zł. Wynik EBITDA był wyższy o 10% i wyniósł 5,77 mld zł a zysk netto zwiększył się 15%, do 2,82 mld złotych.

Jednocześnie wzrosły koszty operacyjne Grupy, które po trzech kwartałach sięgnęły 22,71 mld zł i były wyższe o 16% niż rok wcześniej. Jest to przede wszystkim konsekwencją wysokich kosztów pozyskania gazu przez segment Obrót i Magazynowanie, co z kolei wynika z rosnących cen węglowodorów.

GK PGNiG wciąż dynamicznie zwiększa import gazu skroplonego. Wolumen LNG sprowadzonego od początku roku był na koniec września o 47% wyższy niż po trzech kwartałach 2017 roku i wyniósł 1,96 mld m³ po regazyfikacji. Udział gazu skroplonego w imporcie paliwa stanowił 18%, wobec 13% rok wcześniej.

W samym III kwartale 2018 roku GK PGNiG zwiększyła przychody ze sprzedaży o 26% r/r do 7,6 mld zł. Wynik EBITDA był wyższy o 36% i wyniósł 1,47 mld zł, a zysk netto wzrósł o 50% do 0,55 mld złotych.

Piotr Woźniak

Prezes Zarządu PGNiG SA

W porównaniu z ubiegłym rokiem okres III kwartału 2018 roku był dla GK PGNiG bardzo udany. Wysokie ceny węglowodorów pozytywnie wpłynęły na przychody ze sprzedaży ropy i gazu, szczególnie w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie. Wzrosły również wolumeny i przychody ze sprzedaży gazu w segmencie Obrót i Magazynowanie, a także wyniki sprzedaży energii elektrycznej w segmencie Wytwarzanie.

Wyniki III kwartału w poszczególnych segmentach Grupy przedstawiają się następująco:

Poszukiwanie i Wydobycie

Przychody segmentu w III kwartale wzrosły r/r o 46%, do 1,85 mld zł. Przychody ze sprzedaży ropy naftowej i kondensatu wyniosły 0,6 mld zł i były wyższe o 89% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Jest to zasługą zarówno wyższego wolumenu sprzedaży (+23% r/r), jak i wyższej średniej kwartalnej ceny surowca (+49% r/r, cena wyrażona w złotych). Wydobycie ropy naftowej i kondensatu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym zwiększyło się o ponad 7% r/r, do poziomu 118 tys. ton.

Przychody segmentu ze sprzedaży gazu wyniosły 1,08 mld zł i były wyższe o 37% r/r, co jest konsekwencją rosnących cen błękitnego paliwa.

Obrót i Magazynowanie

W III kwartale segment zwiększył przychody o 29% r/r, do 5,55 mld zł, na co złożyły się wyższy o 2% wolumen sprzedanego gazu (5,50 mld m³) oraz wzrost cen paliwa.

Siedziba PGNiG SAfot. CNG-LNG.plKonferencja podsumowująca 3 kwartały 2018 r. działalności PGNiG SA odbyła się w siedzibie spółki

Za wzrost wolumenu sprzedaży odpowiadały przede wszystkim dostawy do klientów PGNiG Supply & Trading (0,86 mld m³, +91% r/r), a także do elektrowni i elektrociepłowni (0,53 mld m³, +51% r/r). Średnia cena kontraktów na TGE ważona wolumenem była w III kwartale 2018 roku o 19% wyższa niż przed rokiem.

Zwiększenie wolumenu dostaw i rosnące ceny pozyskania paliwa przyczyniły się do wzrostu kosztów operacyjnych segmentu do 6,02 mld zł, a więc o 32% rok do roku.

W III kwartale 2018 roku GK PGNiG odebrała 5 dostaw gazu skroplonego o łącznym wolumenie 0,63 mld m³ po regazyfikacji. Oznacza to wzrost o 35% rok do roku. Wszystkie dostawy zostały zrealizowane w ramach kontraktów długoterminowych z Qatargas.

Dystrybucja

Wyniki finansowe segmentu były zbliżone do ubiegłorocznych. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,08 mld zł. Wolumen dystrybuowanego gazu był nieznacznie mniejszy niż przed rokiem i wyniósł 1,95 mld m³ (-1%), co było spowodowane przede wszystkim mniejszym zapotrzebowaniem na paliwo do celów grzewczych.

Wytwarzanie

Segment odnotował bardzo dobre wynik sprzedaży energii elektrycznej. Dostarczony wolumen wyniósł 523 GWh i był o 28% wyższy niż w III kwartale 2017 roku, głównie w związku z rozruchem nowego bloku w EC Zofiówka. Przychody z tytułu sprzedaży energii wzrosły r/r aż o 58% do 0,11 mld zł. Jednocześnie o 15%, do 2,94 PJ, spadła sprzedaż ciepła, co było konsekwencją wyższych niż przed rokiem o 0,9ºC temperatur w kwartale. Przychody ze sprzedaży ciepła zmniejszyły się r/r o 9% i wyniosły 0,13 mld zł. Na wyniki segmentu wpłynęła również rosnąca cena węgla kamiennego, czego efektem był wzrost kosztów operacyjnych o 12% r/r, do 0,27 mld zł. Dynamika kosztów była jednak mniejsza niż przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 0,3 mld zł i były wyższe niż przed rokiem o 15%.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy