GK PGNiG: Wzrost zysku netto w I półroczu 2020

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 20.08.2020
Informacja producenta

 
Rekordowe wzrosty wyników zanotowała Grupa Kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w I półroczu 2020 roku. Zysk netto i EBIT w porównaniu z I półroczem 2019 roku wzrosły czterokrotnie, a EBITDA w tym samym okresie wzrosła trzykrotnie. Grupa zwiększyła wolumen sprzedaży gazu ziemnego i przychody ze sprzedaży energii cieplnej.

 

Grupa Kapitałowa PGNiG wygenerowała w I półroczu 2020 roku 21,04 mld zł przychodów ze sprzedaży i zysk netto w wysokości 5,92 mld zł. Wynik EBITDA wyniósł 9,35 mld zł, a EBIT 7,65 mld zł.

Jerzy Kwieciński

Prezes Zarządu PGNiG

Mimo zawirowań związanych z pandemią koronawirusa pod względem wyników mamy za sobą bardzo dobre półrocze. PGNiG osiągnęło najlepsze wyniki finansowe spośród raportowanych za półrocze i kwartał przez polskie spółki giełdowe, w historii warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Spółka była najlepsza w ujęciu kwartalnym pod względem EBIT i EBITDA oraz zysku netto, natomiast w ujęciu półrocznym pod względem EBIT i EBITDA.

Jerzy Kwieciński

Prezes Zarządu PGNiG

Wyraźnie widać spadek kosztów pozyskania gazu poprzez zmianę formuły cenowej w kontrakcie jamalskim, wskutek wygranego przez PGNiG postępowania arbitrażowego. Zgodnie z zapowiedziami realizujemy cel w postaci podnoszenia wartości Grupy Kapitałowej PGNiG dla akcjonariuszy.

Poszukiwanie i wydobycie

Przychody segmentu w I półroczu 2020 roku wyniosły 2,12 mld zł, co oznacza spadek o 29% r/r. Na taki wynik wpływ miały niższe aż o 34% niż przed rokiem ceny ropy naftowej wyrażonej w PLN i to mimo o 7% wyższego niż przed rokiem poziomu jej wydobycia. Średnia cena notowań gazu na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdzie Energii za I półrocze była aż o 43% niższa niż przed rokiem. Na wyniki segmentu w I półroczu 2020 roku również wpłynęło zawiązanie odpisów na majątek trwały w kwocie 853 mln zł.

Obrót i Magazynowanie

Segment zanotował w I półroczu 2020 roku spadek przychodów ze sprzedaży o 8% r/r do poziomu 16,48 mld zł mimo wzrostu sprzedaży gazu ziemnego ogółem o 6% do 16,90 mld m³. Średnia cena gazu ziemnego z transakcji giełdowych na TGE spadła w tym okresie o 21%. W tym czasie o 24% do 2,19 mld m³ wzrósł wolumen importu LNG. Duży wpływ na wynik segmentu Obrót i Magazynowanie miało pomniejszenie kosztów operacyjnych dotyczących pozyskania gazu ziemnego wskutek ujęcia wpływu rozliczenia za okres od 2014 roku do lutego 2020 roku w kwocie około 5,69 mld zł. To efekt zawarcia aneksu do kontraktu jamalskiego. Ponadto dodatni wynik w różnicach kursowych z wyceny bilansowej wzajemnych rozliczeń wyniósł ok. 300 mln zł.

Dystrybucja

W pierwszej połowie 2020 roku wolumen dystrybuowanego gazu utrzymał się na poziomie zbliżonym do tego z I półrocza 2019 roku i wyniósł 6,19 mld m³ (mniej
o 2% r/r). Przychody ze świadczenia usługi dystrybucyjnej wrosły do 2,28 mld zł (więcej o 1% r/r). EBITDA w segmencie Dystrybucji wzrosła o 5% do 1,17 mld zł.

Wytwarzanie

Przychody ze sprzedaży segmentu w I półroczu 2020 roku wzrosły o 5% r/r do 1,48 mld zł. Przychody ze sprzedaży ciepła wzrosły o 7% r/r do 790 mln zł przy nieznacznie niższym (o 1% r/r) wolumenie sprzedaży i wyższej taryfie. Dodatkowo, średnia miesięczna temperatura w I półroczu 2020 roku była o 0,3ºC niższa niż w tym samym okresie rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej spadły w tym okresie o 6% r/r do 506 mln zł przy niższym o 11% wolumenie sprzedaży na poziomie 2,02 TWh.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy