Biletowa usługa magazynowania gazu PGNiG

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 14.10.2018
Informacja producenta

 
Już trzynastu importerów gazu podpisało z PGNiG SA umowy na korzystanie z usługi biletowej magazynowania w roku gazowym 2018/2019. Wolumen gazu objętego usługą wynosi ponad 385 000 MWh (ponad 34 mln m3) – o około 15 000 MWh (około 1,5 mln m3) więcej niż w ubiegłym roku.

 
REKLAMA

Umowy weszły w życie z początkiem października 2018 roku. Gaz został zmagazynowany w instalacjach magazynowych zarządzanych przez Gas Storage Poland – operatora systemu magazynowania gazu w Polsce ustanowionego przez Urząd Regulacji Energetyki.

Maciej Woźniak

Wiceprezes Zarządu PGNiG ds. handlowych

Wzrost zainteresowania usługą biletową to dowód, że oferta PGNiG wychodzi naprzeciw oczekiwaniom firm działających na rynku gazu. Zapasy gazu, które utrzymujemy w imieniu swoim oraz na rzecz innych firm, są gwarancją stabilności dostaw paliwa nawet w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych, więc zapewniają większe bezpieczeństwo energetyczne kraju.

PGNiG wprowadziło ofertę usługi biletowej w 2017 roku w związku z nowelizacją tzw. ustawy o zapasach, która nałożyła obowiązek utrzymywania zapasów gazu ziemnego na wszystkich importerów tego surowca. Usługa jest realizowana w modelu "one stop shop", co oznacza, że PGNiG zapewnia zainteresowanym Klientom możliwość dopełnienia wszystkich wymogów formalnych i informacyjnych związanych z utrzymywaniem zapasów.

Obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu wynika z Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Zgodnie z ustawą, do utrzymywania obowiązkowego zapasu gazu ziemnego zobowiązane są przedsiębiorstwa wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i odbiorcy końcowi dokonujący przywozu gazu ziemnego z zagranicy.

Importerzy mogą wypełniać obowiązek magazynowania gazu samodzielnie lub w ramach usługi biletowej (powierzającej wykonanie obowiązku podmiotowi trzeciemu). Zapasy należy magazynować w Polsce lub na terytorium UE.

Uruchomienie zapasu obowiązkowego gazu zgromadzonego przez importera następuje wyłącznie na polecenie ministra właściwego ds. energii. Przyczynami uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu mogą być zakłócenia w dostarczaniu gazu ziemnego do systemu gazowego, awaria sieci gazowej lub nieprzewidziany wzrost zużycia gazu ziemnego. Celem uruchomienia zapasów jest utrzymanie niezakłóconych dostaw gazu do odbiorców, w tym także do gospodarstw domowych.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy