Połączenie Polska-Słowacja ze wsparciem UE


 
Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA), GAZ-SYSTEM oraz Eustream podpisały umowę o dofinansowanie prac budowlanych dla projektu o znaczeniu wspólnotowym (PCI), gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Słowacja.

 
REKLAMA

Warto wiedzieć

W listopadzie 2017 r. Komisja Europejska przyznała projektowi gazowego połączenia międzysystemowego Polska - Słowacja status „Projektu wspólnego zainteresowania” (PCI - Project of Common Interest). Status PCI został przyznany już po raz trzeci, wcześniej projekt został uwzględniony się na pierwszej oraz drugiej Liście PCI przyjętej kolejno w 2013 r. oraz w  2015 r.

Unijna Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA), GAZ-SYSTEM oraz Eustream podpisały 18 grudnia 2017 r. umowę w sprawie przyznania dofinansowania na prace budowlane dla interkonektora Polska-Słowacja - nowego połączenia międzysystemowego obejmującego budowę gazociągu o długości ok. 59 km po stronie polskiej i 106 km po stronie słowackiej.

Podpisana umowa na dofinansowanie pozwoli polskiemu i słowackiemu operatorowi systemu przesyłowego gazu na otrzymanie wsparcia finansowego z Unii Europejskiej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF) w wysokości wynoszącej około 107,7 mln euro (55,2 mln euro dla Eustream52,5 mln euro dla GAZ-SYSTEM).

Gazowe połączenie międzysystemowe Polska-Słowacja uzyskało jedną z największych dotacji, biorąc pod uwagę wszystkie 18 projektów zakwalifikowanych w ramach przeprowadzonego w 2016 roku konkursu grantowego i wybranych przez Komisję Europejską do dofinansowania z funduszy UE w 2017 roku.

Tomasz Stępień

prezes aarządu GAZ-SYSTEM

Uzyskane wsparcie finansowe w ramach instrumentu CEF podkreśla ogromne znaczenie gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Słowacja w realizacji celów polityki energetycznej Unii Europejskiej.

Realizacja połączenia międzysystemowego Polska-Słowacja, które stanowi istotny element Gazowych Połączeń Międzysystemowych Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (NSI East Gas), przyczyni się do zwiększenia regionalnego bezpieczeństwa dostaw oraz integracji rynków gazu.

Rastislav Nukovic

prezes Eustream

Podpisanie umowy o dofinansowanie dla prac budowlanych stanowi solidne uzasadnienie dla dalszej realizacji Projektu.

Nowy gazociąg, o długości 165 km pozwoli na dywersyfikację źródeł dostaw gazu w Europie Środkowo-Wschodniej poprzez budowę brakującego połączenia międzysystemowego pomiędzy polskim a słowackim systemem przesyłu gazu. W wyniku realizacji projektu, kraje regionu uzyskają bezpośredni dostęp do różnych źródeł dostaw gazu z kierunku północnego - takich jak w pełni operacyjne terminale LNG na Morzu Bałtyckim (Terminal LNG w Świnoujściu, Kłajpeda LNG poprzez Połączenie Międzysystemowe Polska - Litwa (GIPL) oraz z Norwegii (z planowanego gazociągu Baltic Pipe), jak również z kierunku południowego - przez połączenie międzysystemowe Słowacja-Węgry oraz planowany gazociąg Eastring.

Pozwoli to na poprawę efektywności rynków gazu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt będzie miał także pozytywny wpływ na zacieśnianie współpracy pomiędzy oboma krajami.

Prace budowlane powinny rozpocząć się w II połowie 2018 r. i będą prowadzone do końca 2021 r.


Good Przydatny artykuł (2)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy